نویسنده = فرامرز لالویی
تعداد مقالات: 6
1. مقایسه ژنتیکی جمعیت گاو ماهی خزری ( Neogobius caspius) در غرب و شرق سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش ریزماهواره

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 65-74

سهراب رضوانی گیل کلائی؛ الهه قطب رزمجو؛ فرامرز لالویی؛ محمد جواد تقوی؛ مهرنوش نوروزی


2. بررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارتنوژنتیکا ( Artemia parthenogenetica ) در ایران به روش PCR-RFLP

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 53-68

محبوبه حاجی رستملو؛ سهراب رضوانی گیل کلائی؛ سید محمدرضا فاطمی؛ مجید صادقی زاده؛ فرامرز لالویی


4. بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه شهید سلیمی - نکاء

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1374، صفحه 14-24

فرامرز لالویی


5. بررسی زمان صید ماهی کفال اوراتوس (liza auratu) از دیدگاه اعمال مدیریت صید

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1373، صفحه 71-77

مجید نوری؛ محمود قانعی تهرانی؛ فرامرز لالویی


6. بررسی هیدروبیولوژیک خلیج گرگان

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372، صفحه 53-68

فرامرز لالویی