نویسنده = راضیه قیومی
تعداد مقالات: 1
1. اثر بیهوش کنندگی اسانس گل میخک (Eugenia caryophyllata) در شرایط مختلف pH و درجه حرارت در بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 4، بهمن و اسفند 1381، صفحه 59-74

عیسی شریف پور؛ مهدی سلطانی؛ حسین عبدالحی؛ راضیه قیومی