نویسنده = رحیم عبدی
تعداد مقالات: 2
1. یافته کوتاه: بررسی اثرات شوری های مختلف بر بافت کلیه ماهی بنی

دوره 25، شماره 5، بهمن و اسفند 1395، صفحه 159-163

حسن مروتی؛ رحیم عبدی؛ محمد مهدی شمسی


2. مطالعه اثرات شوری های مختلف بر فراوانی و مساحت سلول های کلرایددر آبشش بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-10

محمد رضا پورخواجه؛ رحیم عبدی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی؛ حسن مروتی