نویسنده = حسینعلی خوشباور رستمی
تعداد مقالات: 10
1. یافته علمی کوتاه: اولین گزارش میگوی Macrobrachium nipponense در تالاب های آلاگل،آلماگل و آجی گل استان گلستان

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1392، صفحه 164-170

غلامعلی بندانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ فرهاد کیمرام؛ امید صدیقی؛ داود میرشکار


2. بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 55-66

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ ملوک پورامینی؛ کاظم درویش بسطامی


3. سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 1-10

غلامعلی بندانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ سعید یلقی؛ محمد شکرزاده؛ حسن نظری


4. بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 27-36

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ کاظم درویش بسطامی


5. بررسی تاثیر ماده نفتی کرئوزوت بر روی مرگ و میر و برخی از عوامل خونی و بیوشیمیایی بچه ماهیان ازون برون ( Acipenser stellatus )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 141-150

علی مکرمی رستمی؛ شهلا جمیلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ غلامحسین وثوقی؛ حبیب اسپوئی


6. مقایسه رژیم غذایی تاسماهیان در اعماق کمتر از 20 متر سواحل استانهای مازندران و گلستان

دوره 14، شماره 3، آذر و دی 1384، صفحه 157-166

عبداله هاشمیان؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ حسین تالیشان


8. صید ضمنی بچه ماهیان خاویاری در شرکتهای تعاونی پره استان مازندران

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 183-190

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


9. بررسی بیوسیستماتیک گونه های جنس Alosa در سواحل استان های مازندران و گلستان

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 13-26

محمدعلی افرایی بندپی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ علی سلمانی؛ حسینعلی خوشباور رستمی


10. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران)

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 111-122

حسن نصراله زاده ساروی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ داود کر