نویسنده = بهروز ابطحی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی اثرات فاز محلول نفت خام بر بافت آبشش بچه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum) در شرایط آزمایشگاهی

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 89-100

عیسی شریف پور؛ بهروز ابطحی؛ فاطمه حیدری جامع بزرگی؛ جعفر سیف‌آبادی؛ زهرا تقی زاده رحمت‌آبادی


2. استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل‌آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 43-52

علی خسروانی زاده؛ مصطفی غفاری؛ مصطفی خواجه؛ بهروز ابطحی؛ حسن صالحی؛ اسحاق زکی پور رحیم آبادی؛ خلیل احمدی پور نظام آبادی