نویسنده = مهرداد فرهنگی
تعداد مقالات: 7
3. اثر محرومیت غذایی و غذادهی مجدد بر هورمونهای تیروئیدی و عملکرد رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 39-50

روح اله رحیمی؛ مهرداد فرهنگی؛ مجازی امیری باقر؛ فاطمه رضایی؛ علی صدوق نیری؛ محمدرضا کریمی


4. رابطه بین تغییرات شیمیایی ماهی کیلکا Clupeonella engrauliformis با افت وزنی در طول مدت نگهداری در سردخانه 18- درجه سانتیگراد

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 129-140

سهراب معینی؛ مریم ثابتیان؛ علی خالقی گرجی؛ مهرداد فرهنگی


5. شاخص های تغذیه و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی دوره های مختلف محرومیت غذایی و غذا دهی مجدد

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 1-12

احمد ایمانی؛ مهرداد فرهنگی؛ راضیه یزدانپرست؛ مجید بختیاری؛ ظهیر شکوه سلجوقی؛ باقر مجازی امیری


6. اندازه گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در لاروماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 73-80

عباس زمانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول مدنی؛ مهرداد فرهنگی؛ امیر سعید ویلکی


7. مقایسه فعالیت برخی آنزیمهای گوارشی در معده ، ضمائم پیلوریک و روده ماهیان دیپلوئید و تریپلوئید ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 29-36

عباس زمانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول مدنی؛ علی جوهری؛ محمدرضا کلباسی؛ مهرداد فرهنگی