نویسنده = امیررضا شویک‌لو
تعداد مقالات: 3
1. تامین نیازهای تغذیه‌ای دام و انسان از فانوس‌ماهیان

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 89-101

امیررضا شویک‌لو؛ یزدان مرادی