نویسنده = علی اصغر خانی پور
تعداد مقالات: 1
1. یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 151-156

علی اصغر خانی پور؛ مینا سیف زاده؛ فرحناز لکزائی