نویسنده = محمد کریم پور
تعداد مقالات: 1
1. پارامترهای رشد، مرگ و میر و مقدار صید در واحد تلاش (CPUE) سیاه ماهی (Capoeta capoeta) در دریاچه مخزنی حسنلو

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 17-26

علی اصغر خانی پور؛ محمد کریم پور