نویسنده = محمدرضا کریمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر محرومیت غذایی و غذادهی مجدد بر هورمونهای تیروئیدی و عملکرد رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 39-50

روح اله رحیمی؛ مهرداد فرهنگی؛ مجازی امیری باقر؛ فاطمه رضایی؛ علی صدوق نیری؛ محمدرضا کریمی