نویسنده = عباس اسماعیلی ساری
تعداد مقالات: 11
1. سنجش جیوه در بافتهای مختلف ماهی سوف سفید (Sander lucioperca) دریای خزر

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 71-78

لیلا طاهری آزاد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ کامران رضائی توابع


2. تعیین غلظت کشنده LC50 96h)) سموم کشاورزی دیازینون، هینوزان و تیلت بر روی بچه ماهی شیپ (Acipenser nudiventris

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 113-122

مجید محمدنژاد شموشکی؛ شعبانعلی نظامی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ حسین خارا؛ ذبیح اله پژند؛ محمد یوسفی گراگوئی


3. بررسی همبستگی طول و وزن ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی با تجمع فلزات روی و مس در بافت های عضله و کبد

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 121-128

رقیه فروغی فرد؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری


4. بررسی مقادیر آلودگی ناشی از هفت فلز سنگین و هیدروکربن کل در بندر شهید رجایی ، بندرعباس

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 161-166

محمود نوان مقصودی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ غلامرضا مهدی زاده


5. تعیین غلظت کشنده و میزان انباشتگی زیستی کلرید جیوه در بچه ماهی سفید (Rutilus frisii Kutum)

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 101-108

احمد قرایی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ رجب محمد نظری؛ رقیه کرمی؛ محسن شهریاری مقدم


6. مقایسه همبستگی طول و وزن با تراکم جیوه در اندامهای مختلف ماهی سفید سواحل مرکزی خزر جنوبی

دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385، صفحه 97-102

رقیه فروغی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمود قاسمپوری


7. اندازه گیری میزان سور فکتانت آنیونی در تالاب انزلی

دوره 14، شماره 3، آذر و دی 1384، صفحه 61-68

عظمت دادای قندی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید حجت خداپرست


8. تعیین غلظت کشنده علف کش ماچتی (Butachlor) بر روی بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) و ازون برون (Acipenser stellatus)

دوره 14، شماره 1، آذر و دی 1384، صفحه 41-50

ذبیح اله پژند؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پیری


9. القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 115-126

کتایون کریم زاده؛ علی مصطفائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پورکاظمی؛ عسگر زحمتکش


10. تعیین سمیت و LC50 فنل و 1- نفتول روی ماهیان انگشت قد سیم و سفید

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 57-68

فاطمه شریعتی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پیری


11. بررسی رابطه آلودگی های نفتی با تراکم صدف مروارید ساز محار (Pinctada fucata) در خلیج فارس

دوره 12، شماره 4، بهمن و اسفند 1382، صفحه 127-147

فرشید کفیل زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ سید محمدرضا فاطمی؛ غلامحسین وثوقی؛ شهلا جمیلی