نویسنده = حسین عصائیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر بیهوشی اسانس آویشن شیرازی ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 99-106

مصطفی شریف روحانی؛ مسعود حقیقی؛ حسین عصائیان؛ غلامرضا لشتوآقایی


2. بررسی مقدماتی میزان رشد و بقاء بچه ماهیان حاصل از مولدین مهاجر پاییزه ماهی آزاد حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 15، شماره 3، آذر و دی 1385، صفحه 109-118

حسین عصائیان؛ مهدی موسوی؛ مسعود حقیقی؛ مصطفی رضوانی


3. مطالعه رشد تخمک در ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens Risso

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1382، صفحه 131-152

مهدی یوسفیان؛ شهربانو عریان؛ فرزانه فرخی؛ حسین عصائیان