نویسنده = عباسعلی آقایی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فراوانی انگل های کرمی دستگاه گوارش مولدین قره برون در سواحل جنوب شرقی دریای خزر

دوره 16، شماره 3، آذر و دی 1386، صفحه 55-64

سارا حق پرست؛ عباسعلی آقایی مقدم؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ محمد هادی پهلوانی؛ کوروش امینی؛ علی طاهری؛ حسن محمدخانی