نویسنده = فریبا اسماعیلی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی عفونت ناشی از ارگانیسم شبیه فلاوباکتریوم سایکروفیلوس در کپور نقره ای

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1380، صفحه 103-111

فریبا اسماعیلی؛ مهدی سلطانی؛ احمد سیاری


3. آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1376، صفحه 1-8

فریبا اسماعیلی؛ رحیم پیغان


4. مطالعه مقدماتی جراحات پوستی ماهی هامور Epinephelus coioides نگهداری شده در قفس های شناور

دوره 5، شماره 2، آذر و دی 1375، صفحه 37-42

رحیم پیغان؛ فریبا اسماعیلی؛ جلیل معاضدی


5. تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 19-26

فریبا اسماعیلی؛ سیاوش عباسی