نویسنده = میر یوسف یحیی زاده
تعداد مقالات: 2
2. آلودگی به انگل های کوکسیدیا و میکسوزوآ در برخی از ماهیان سد ارس و سد مهاباد

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1381، صفحه 79-90

محمود معصومیان؛ افشین مهدیزاده؛ میر یوسف یحیی زاده