نویسنده = مرضیه چالوس
تعداد مقالات: 1
1. اثر نیترات سرب بر روی اندام زایی کپور نقره ای

دوره 1، شماره 1، بهمن و اسفند 1371، صفحه 31-46

کاظم پریور؛ محمدرضا ملک نژاد؛ مرضیه چالوس