کلیدواژه‌ها = ارزیابی ذخایر
تعداد مقالات: 15
1. بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای 1374تا 1390

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 57-66

حسن فضلی؛ علی اصغر جانباز؛ فرهاد کیمرام؛ شهرام عبدالملکی؛ کامبیز خدمتی


2. بررسی کیفی وضعیت ذخایر ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamensky, 1901)

دوره 21، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 53-64

حسن فضلی؛ غلامرضا دریانبرد؛ رضا پورغلام؛ شهرام عبدالملکی؛ علی بندانی؛ اکبر پورغلامی؛ سیدابراهیم صفوی


3. یافته علمی کوتاه: کارآیی تور گوشگیر ثابت با چشمه 170 میلیمتر در کاهش میزان صید ماهیان نارس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 151-158

بهروز خوشقلب؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمود توکلی؛ هاشم جوشیده؛ بهروز فدایی؛ یزدان مرادی


4. زیست شناسی تولید مثل، طول بلوغ جنسی و همآوری کیلکای آنچوی Svetovidov 1941) Clupeonella engrauliformis ) در سواحل ایرانی دریای خزر

دوره 20، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 21-32

علی اصغر جانباز؛ حسن فضلی؛ رضا پور غلام؛ محمد علی افرایی بندپی؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ شهرام عبدالملکی


6. ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-8

محمود توکلی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ فرهاد کیمرام؛ سیدامین الله تقوی


8. وضعیت ذخیره فیل ماهی در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 129-142

مهدی مقیم؛ حسن فضلی؛ داود غنی نژاد


9. بررسی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضه جنوبی دریای خزر ( آبهای ایران )

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 29-36

محمد توکلی؛ فرهاد کیمرام؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ حسین پرندآور


10. ارزیابی ذخایر ماهی سفید در سواحل ایرانی دریای خزر در سال بهره برداری 1383 - 1382

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 103-114

شهرام عبدالملکی؛ داود غنی نژاد


11. بررسی روند تغییرات ذخایر ماهی سفید دریای خزر (ایران)

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 87-100

شهرام عبدالملکی