کلیدواژه‌ها = تغییرات فصلی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تغییرات بیوماس و تراکم سیانوفیتا در فصول مختلف در حوضه جنوبی دریای خزر

دوره 12، شماره 3، آذر و دی 1382، صفحه 153-166

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی