کلیدواژه‌ها = خلیج گرگان
تعداد مقالات: 9
1. بررسی تراکم و فراوانی زئوپلانکتون‌های حوضه جنوب شرقی دریای خزر (خلیج گرگان)

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 59-70

حامد رائیجی؛ محمد قلی زاده؛ رحمان پاتیمار؛ طاهر پورصوفی


3. شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گرگان

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 61-69

محمد علی افرائی بندپی؛ حسن فضلی؛ شاهین شهلاپور


4. بررسی جمعیت کفزیان و ارتباط آن با مواد آلی رسوبات بستر در ساحل شمالی خلیج گرگان (دریای خزر)

دوره 17، شماره 2، مرداد و شهریور 1387، صفحه 9-18

رضا اکرمی؛ غلامعلی بندانی؛ احمد قرایی؛ جواد میردار هریجانی؛ رقیه کرمی


5. بررسی فراوانی ، پراکنش و زی توده پرتاران در ساحل شمالی خلیج گرگان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 45-52

غلامعلی بندانی؛ رضا اکرمی؛ مهرشاد طاهری؛ مهدی ملا غلامعلی؛ سعید یلقی


6. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی استخرهای پرورش میگوی سفید هندی) (Penaeus indicusدر حاشیه خلیج گرگان (استان مازندران)

دوره 12، شماره 2، مرداد و شهریور 1382، صفحه 111-122

حسن نصراله زاده ساروی؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ داود کر


7. برخی از خصوصیات بیولوژی کوچکترین گاو ماهی دریای خزر (Knipowitschia caucasica)در خلیج گرگان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 59-68

محمد علی افرایی؛ محمدرضا حسن نیا


9. بررسی هیدروبیولوژیک خلیج گرگان

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372، صفحه 53-68

فرامرز لالویی