تغییرات بیوشیمی، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه در بچه ماهیان ازون برون (Acipenser stellatus) تغذیه شده با هورمون 17- بتا استرادیول

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر هورمون 17- بتا استرادیول (E2) بر شاخص های بیوشیمیایی خون، استروئیدهای جنسی و ترکیب لاشه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)جوان انجام گردید. 180 عدد بچه ماهی ازون برون 5 ماهه با میـانگین وزن 2/0 ± 7/11 گرم در 3 تیمار و 3 تکرار به تعداد 20 عدد در هر تانک تقسیم شدند. تیمارها شاملدوزهای صفر،25و50میلی گرم هورمون E2 به ازای هر کیلوگرم غذا در نظر گرفته شد.اندازه گیری پارامترهای بیوشیمیایی خون شامل گلوکز، پروتئین کل، کلسترول، تری گلیسرید، کلسیم و فسفر، استروئیدهای جنسی شامل تستوسترون، پروژسترون و استرادیول و آنـالیز تقریبی ترکیبـات لاشه در پایان دوره هفت ماهه تغذیه با سطوح مختلف E2 انـجام شد. اندازه گیری ها نشان داد شاخص های بیوشیمیایی پلاسما شامـل گلوکز، پروتئین کـل، کلسترول، تری گلیسرید، کلسیم و فسفر تابع دوز هورمــون می باشند. در تیمار شاهد، کمترین مقدار و در تیمار 50 میلی گرم هورمون، بیشترین مقدار شاخص های بیوشیمیایی مذکور دیده شدند (05/0<p).اندازه گیری استروئیـدهای جنسی پلاسما نشان داد که مقدارE2 در پلاسمای خون ماهیان تیمار شاهد نسبت به تیمارهای تغذیه شده با جیره حاوی هورمون، کمترین بوده، در حالی که هورمون های تستوسترون و پروژسترون در تیمار شاهد بیشترین مقادیر را نشان دادند (05/0<p). نتایج آنالیز تقریبی ترکیبات لاشه حاکی از عدم وجود اختلاف معنی دار در مقادیر رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر بین تیمارها بود (05/0>p).وزن نهایی، طول کل و شاخص های هپاتوسوماتیک و احشایی تحت تأثیر سطوح مختلف  E2قرار گرفتند (05/0<p). نتایج این مطالعه نشان داد کاربرد هورمون 17- بتا استرادیول در جیره غذایی سبب تأثیرگذاری قابل توجهی بر اغلب شاخص های بیوشیمیایی و استروئیدهای جنسی در ماهی ازون برون جوان می گردد که به نظر می رسد این تغییرات در راستای تغییر نسبت جنسی و شاخص های فیزیولوژیک می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of biochemical, sex steroids and carcass composition of stellate sturgeon (Acipenser stellatus) juveniles fed different dietary levels of 17-ß estradiol

نویسندگان [English]

  • bahman meknatkhah
  • bahram falahatkar
  • hossein khara
  • iraj efatpanah
چکیده [English]

This study was carried out to find the effects of 17-ß estradiol (E2) on biochemical parameters, sex steroids and carcass composition in juvenile stellate sturgeon (Acipenser stellatus). One hundred and eighty 5-month stellate sturgeon with an average weight of 11.7 ± 0.2 g were divided into 3 treatments with 3 replicates each with 20 fish per tank. The treatments were included 0, 25 and 50 mg E2/kg diet. At the termination of 7 months feeding trial with different levels of E2,blood biochemical parameters, sex steroids and carcass composition were measured. The results of biochemical parameters including plasma glucose, total protein, cholesterol, triglyceride, calcium and phosphorus showed dose-dependent manner. The lowest and highest levels of all biochemical parameters were observed in fish fed control and 50 mg E2/kg diet, respectively (p<0.05). Plasma sex steroids concentrations showed the lowest level of E2 in fish fed control diet, while the highest levels of testosterone and progesterone were observed in this treatment (p<0.05). Proximate carcass analysis showed no significant difference in moisture, crude protein, crude fat and ash contents among the treatments (p>0.05). Final weight, total length, hepatosomatic and viscerosomatic indices were also affected by different levels of E2 (p<0.05). The results of present study demonstrated that using E2 in the diet of juvenile stellate sturgeon can influence most of biochemical indices and sex steroids which seems that those were related to the changes of sex ratio and some physiological parameters. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stellate sturgeon
  • Sex steroids
  • biochemistry
  • Growth