تاثیر نسبت‌های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه تاثیر نسبتهای مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربیLitopenaeus vannamei در سیستم پرورشی بیوفلوک مورد بررسی قرار گرفت. پست لاروهای مرحله ده میگوی سفید غربی با میانگین وزن 7/0±3 میلی گرم و میانگین طول 93/0±4/4 میلی متر به مدت سه هفته در ظروف فایبرگلاس با حجم آبگیری 200 لیتر و با تراکم 10 پست لارو در لیتر در چهار تیمار شامل یک تیمار تعویض آب و سه تیمار بیوفلوک به ترتیب در نسبتهای مختلف غذایی 25، 20 و 15 درصد وزن بدن تغذیه شدند. بر اساس نتایج بدست آمده، تفاوت معنی­داری در مقادیر پارامترهای کیفی آب شامل، شوری، اکسیژن محلول، pH، نیتریت و نیترات بین تیمارهای آزمایش وجود نداشت (05/0<p). بیشترین میزان افزایش وزن بدن (42/58 میلی گرم)، سرعت رشد (78/2 میلی گرم در روز)، ضریب رشد ویژه (SGR) (09/15 درصد در روز)، افزایش بیومس (84020 میلی گرم) و ضریب بقاء (9/71 درصد) در تیمار بیوفلوک با نسبت غذادهی 25 درصد وزن بدن بدست آمد. همچنین بیشترین ضریب تبدیل غذایی (05/2) و کمترین بازده غذایی (62/48 درصد) در تیمار تعویض آب و بدون فلوک بدست آمد که نسبت به بقیه تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد (05/0 >p). نتایج تحقیق آشکار می نماید که با سیستم پرورشی بیوفلوک می توان میزان تعویض آب و همچنین میزان غذادهی را نسبت به وزن بدن در پرورش پست لارو میگوی سفید غربی کاهش داد و حضور بیوفلوک سبب بهبود عملکرد رشد و تولید پست لارو میگوی سفید غربی در سیستم پرورشی بدون تعویض آب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different feeding levels on water quality, growth performance and survival of western white shrimp (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) post larvae with application of biofloc technology

نویسندگان [English]

  • M.H Khanjani
  • M.M Sajjadi
  • M Alizadeh
  • I Sourinejad
چکیده [English]

In this study, effect of different feeding levels on water quality, growth performance and survival of western white shrimp Litopenaeus vannamei post larvae were studied in biofloc rearing system. Shrimp postlarvae of PL10 with mean weight of 3±0.7 mg and mean length of 4.4± 0.93 mm were fed for three weeks in fiberglass containers with 200 liters volume of water and density of 10 post larvae per liter in four tretments including one control with water exchange and three biofloc treatments at different feeding levels of 25, 20 and 15% of body weight. According to the results, in the values of water quality parameters including salinity, dissolved oxygen, pH, nitrite and nitrate, no significant differences were observed among the groups (p>0.05). The highest increase in body weight (58.42 mg), growth rate (2.78 mg per day), specific growth rate (15.09 %/day), biomass (84020 mg) and survival rate (71.9%) were obtained in biofloc treatment at 25% feeding level .The highest feed conversion ratio (2.05) and the lowest feed efficiency (48.62%) were obtained in water exchange treatment without floc, showing significant difference compared to the other treatments (P <0.05). The results from this study reveals that by using biofloc rearing technology can decrease the amount of water exchange and feed utilization compared to body weight in culture of western white shrimp post larvae. Moreover, the presence of biofloc improves growth performance and production of L. vannamei post larvae in biofloc rearing system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • biofloc technology
  • Litopenaeus vannamei
  • Water quality
  • Growth performance
  • survival
  • Litopenaeus vannamei