تهیه کاریوتایپ ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa)

نویسندگان

چکیده

در این بررسی تعداد، نوع کروموزومها و کاریوتایپ ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa) مورد تحقیق قرار گرفت. برای این منظور 200 عدد لارو و 10 عدد بچه ماهی سیاه کولی با میانگین وزنی 2/30 گرم از مرکز تکثیر و پرورش شهید انصاری رشت، جمع آوری و برای توقف تقسیم سلولی در مرحله متافازی از حمام کلشی سین 05/0 درصد (برای لاروها) به مدت 6 ساعت و تزریق کلشی سین 01/0 درصد داخل صفاقی و عضله پشتی برای بچه ماهیان استفاده گردید. جهت هیپوتونیز کردن بافت ها از محلول KCl (075/0 مولار) و برای تثبیت کردن آنها از محلول کارنوی در سه مرحله استفاده شد. برای رنگ آمیزی لامها از گیمسای10 درصد به مدت 20 دقیقه برای لاروها و 30 دقیقه برای بچه ماهیان استفاده گردید، سپس کروموزومها در زیر میکروسکوپ بررسی شدند. تعداد 100 گسترش کروموزومی در لاروها و 200 گسترش کروموزومی در بچه ماهیان بررسی و شمارش شد. از مجموع 300 لام شمارش شده در مرحله متافاز 67/74 درصد دارای50 = n 2، 67/14 درصد دارای 48 = n 2 و 67/4 درصد دارای 49 = n 2 کروموزوم بودند. طبق محاسبه آماری انجام شده تعداد کروموزومهای سیاه کولی 50 = n 2 (11/0 ± 54/49 = n 2) و تعداد بازوی کروموزومی آن 90= NF تعیین گردید. به منظور تهیه کاریوتایپ از بهترین پلاکهای متافازی عکس تهیه و اندازه بازوهای بلند و کوتاه کروموزومها، طول نسبی، طول کل کروموزوم و همچنین شاخص سانترومری محاسبه شد . با قراردادن جفت کروموزومهای همولوگ در کنار همدیگر فرمول کروموزومی این ماهی 7 جفت متاسنتریک، 13 جفت ساب متاسنتریک و 5 جفت ساب تلوسنتریک یا آکروسنتریک ( St/A 5+ Sm 13+ M 7) تعیین گردید. در مقایسه کاریوتایپ سیاه کولی با سایر گونه های متعلق به این جنس، شباهت زیادی از لحاظ تعداد و نوع کروموزوم مشاهده می شود.

عنوان مقاله [English]

Karyotyping of Vimba vimba persa

نویسندگان [English]

  • F Kazerooni Monfared
  • F Bagherzadeh
  • M.R Nowruzfashkhami
  • M Pourkazemi
چکیده [English]

The chromosome number and type as well as karyotype in Vimba vimba persa were studied. A total of 200 larvae and 10 fingerlings of this species with an average weight of 30.2g obtained from Shahid Ansari fish hatchery. To arrest mitosis in metaphase, larvae under study were placed in a 0.05% solution of colchicine for a period of 6h while the fingerlings were given an intramuscular injection of 0.01% colchicine. The tissues were let to stand in a hypotonic solution of 0.075M KCl and were then treated with a fixative (Carnoy's solution) in three steps. The chromosomes were then stained with 10% Giemsa solution for  20  min (larvae) and 30 min (fingerlings) and examined under a light microscope.  100 metaphase plates were studied in V. vimba persa larvae and  200 metaphase plates were studied for fingerlings. Based on the count of 300 metaphase plates 74.67% showed 2n=50, 14.67% showed 2n=48 and in 4.67% 2n=49. Based on statistical analysis the chromosome number in this species was calculated as 2n=50 (49.54±0.11) and the number of chromosome arms (NF) was determined as 90. Appropriate metaphase plates were photographed in order to prepare karyotype. The size of the chromosomes (short and long arms), relative length of chromosome and centromere index was calculated. By arranging homologous chromosomes beside each other the chromosome formula was calculated as 7 pairs of Metacentric, 13 pairs of Sub­ Metacentric and 5 pairs of Sub-Telocentric or Acrocentric chromosomes (7M±13Sm±5St/A). On the basis of the number and type of chromosomes, the karyotype obtained for this species was similar to that for other species belonging to the same genus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chromosome
  • Vimba vimba persa
  • Cytogentic
  • Caspian Sea