ارزش غذایی صدف دوکفه ای دسته چاقویی Solen dactylus در دو دوره رسیدگی و استراحت جنسی در ساحل گلشهر بندرعباس (خلیج فارس)

نویسندگان

چکیده

برای این تحقیق 60 عدد صدف دوکفه ای دسته چاقویی Von Cosel، 1989) Solen dactylus) در دو فصل پاییز 1386 و بهار 1387 بطور تصادفی از 5 حوضچه بین جزر و مدی پارک دولت ساحل گلشهر بندرعباس در شمال خلیج فارس برداشت شد و 40 عدد از آنان مورد آزمایش قرار گرفتند. پس از نمونه برداری، نمونه ها منجمد شده و به آزمایشگاه منتقل و سپس مورد زیست سنجی قرار گرفتند. میانگین (± انحراف معیار) طول قدامی- خلفی در دو فصل پاییز و بهار بترتیب برابر 72/17±92/78 و 20/16±37/77 میلیمتر و میانگین (± انحراف معیار) وزن کل صدف برابر 88/4±53/9 گرم در فصل پاییز و 46/4±43/8 گرم در فصل بهار بدست آمد. سپس میزان رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی کل موجود در بافت نرم صدف مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت که بترتیب 7/0±23/80، 02/0±42/3، 10/0±30/11 و 01/0±86/0 درصد در فصل پاییز و 75/1±16/76، 07/0±30/2، 05/0±79/11 و 02/0±55/0 درصد در فصل بهار محاسبه گردید.
میزان رطوبت، خاکستر و چربی کل در فصل پاییز (دوره رسیدگی جنسی) نسبت به بهار (دوره استراحت جنسی) بیشتر بود در صورتیکه میزان پروتئین نمونه ها در این فصل نسبت به بهار کاهش اندکی داشت. میانگین میزان رطوبت در قبل و بعد از تخمریزی تفاوت معنی داری نداشت (05/0>P). میانگین میزان خاکستر، پروتئین و چربی در دو فصل مورد بررسی اختلاف معنی داری را نشان دادند (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional value of Jack knife clam Solen dactylus in the ripeness and sexual rest stages

نویسندگان [English]

  • H Saeedi
  • A Ashja Ardalan
چکیده [English]

In this study, 60 specimens of Jack knife clam Solen dactylus (Von Cosel, 1989) were collected randomly in autumn 2007 and spring 2008 from 5 stations (intertidal pools) in Golshahr coast of Bandar Abbas, Persian Gulf.

After sampling, specimens were frozen and transferred to the laboratory for further biometric parameters measurements. The mean  (±SD) anterior- posterior  length  in autumn and spring were 78.92±17.72 and 77.37±16.20mm, respectively. The mean (±SD) total weight was 9.53±4.88g in autumn and 8.43±4.46g in spring. Moisture, ash, protein and total lipid in soft tissues of clams were measured. These parameters in autumn and spring were 80.23 ± 0.70, 3.42±0.02,  11.3±0.10, 0.86±0.01% and 76.16±1.75, 2.3±0.07,  11.79±0.05, 0.55±0.02%,respectively.
The values of moisture, ash and total lipid were higher in autumn (ripeness stage) compared to spring; whereas, the value of protein in autumn was slightly lower than spring. There was no significant difference between the mean of moisture before and after the spawning (P>0.05). The mean ash, protein and total lipid showed a significant difference in the two seasons (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mollusc
  • Food composition
  • Persian Gulf
  • Iran