زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه خصوصیات زیستی میش ماهی از مهر ماه 1387 تا شهریور ماه 1388 در آبهای ساحلی خوزستان مورد مطالعه قرار گرفته است. بیشترین میانگین (± انحراف معیار) طولی 50/7±4/128 سانتیمتر در مهر ماه و کمترین میانگین (± انحراف معیار) طولی 47/12±8/104 سانتیمتر بود که در اردیبهشت ماه بدست آمد. بیشترین وزن 27500 گرم و کمترین وزن 5700 گرم و میانگین (± انحراف معیار) وزنی نرها و ماده ها بترتیب 40/4±222/15 و 09/5±942/16 کیلوگرم بود. اوج رسیدگی جنسی برای میش ماهی در مرداد ماه است. رابطه طول و وزن ماهی نر 70/2L042/0W= و برای ماهی ماده 62/2L06/0 W= بدست آمد. نسبت جنسی ماده به نر 07/1:1 محاسبه شد و آزمون کای مربع اختلاف معنی داری را نشان نداد (P>0.05). میانگین (± انحراف معیار) هم آوری مطلق، 37265±4054045 و هم آوری نسبی 41/50±19/179 بود. این بررسی ها نشان داد که میش ماهی گوشتخوار بوده و ماهی ها (75 درصد)، سخت پوستان (20 درصد) و نرمتنان (5 درصد) بترتیب بیشترین غذای مصرفی این ماهی را تشکیل می دهند. بررسی تغییرات فاکتور وضیعت نشان داد که میزان این فاکتور در طول سال متغیر بوده و ببشترین مقدار آن در اردیبهشت ماه می باشد. بررسی شاخص تهی بودن معده نشان داد که در این گونه جنس ماده نسبت به جنس نر پرخورتر بوده و همچنین این گونه در فصل تخمریزی تغذیه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reproduction and feeding biology of Madagascar Meager (Argyrosomus hololepidotus) from Khuzestan coastal waters

نویسندگان [English]

 • M Shekari
 • A Savari
 • J Ghofleh Maramazi
 • G Eskandari
 • M.T Ronagh
 • A.R Hashemi
 • K Darvish Bastami
 • M Sinaie
 • M.T Kashi
چکیده [English]

Biological attributes of Madagascar Meager (Argyrosomus  hololepidotus)  was  studied from October 2008 to September 2009 in coastal waters of K.huzestan province. Average maximum length was 128.4±7.50 in October and average minimum length was 104.86±12.47 in May. The maximum weight was 27500g, the minimum weight was 5700g and mean weight for males and females were 15.222±4.40 and 16.942±5.09, respectively.

Reproductive  studies  showed  that  peak  maturity  season  occurred  in July.  The  length­
weight relationship were calculated as W=0.042L 2 70 for males and W=0.06L2 61for females.
The male-female sex ratio was calculated as 1:1.07 and chi-square analysis showed no significant difference (P>0.05) between the two sexes. The average absolute and relative fecundity were estimated to be 4054045±37265 and 179.19±50.41, respectively Madagascar Meager is carnivore and we found the diet ofthe species consisted offish (75%), crustaceans (20%) and mollusks (5%). Analysis of monthly variation in the condition factor (Kn) indicated a fluctuation throughout the year, with a high level during May. Vacuity index indicated a higher feeding rate in males compared to females. We also found that the species continues feeding in the spawning season.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Argyrosomus ho/olepidotus
 • Biological attributes
 • Persian Gulf