اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات بتائین بر رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس های شوری (10 و50 قسمت در هزار)، دما (42 درجه سانتیگراد) و فرمالین (100 قسمت در میلیون) روی پست لاروهای میگوی سفید هندی انجام شد. این آزمایشات بصورت طرح کاملاٌ تصادفی در قالب 3 تیمار غذایی با 3 تکرار درون 9 مخزن آب 20 لیتری صورت پذیرفت. تیمارها عبارت بودند از: ناپلی تازه آرتمیا، روتیفر و غذای کنسانتره (تیمار شاهد)، ناپلی تازه آرتمیا، روتیفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره (تیمار 1) و ناپلی تازه آرتمیا، روتیفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین (به مقدار 8/0 درصد جیره)(تیمار 2). لاروها 6 بار در روز و با فاصله زمانی 4 ساعت تغذیه شدند. نتایج نشان داد رشد و درصد بازماندگی لاروهای تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی بتائین (تیمارهای 1 و 2) بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود (05/0P<). همچنین در تست های استرس، تیمارهای 1 و2 درصد بقاء بالاتری نسبت به تیمار شاهد داشتند (05/0P<). آزمایش حاضر نشان داد که بتائین روی ارتقاء عملکرد رشد، درصد بقاء و مقاومت در برابر استرس های محیطی در لاروهای میگوی سفید هندی تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of rotifers enriched with betaine and concentrated diet containing betaine on growth, survival and stress resistance of Indian white prawn (Fenneropenaeus indicus)

نویسندگان [English]

  • M Asadi
  • Q Azari Takami
  • M.M Sajadi
  • M Moezi
  • M Niroomand
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the effects of rotifers enriched with betaine and concentrated  diet  containing  betaine  on  growth  performance,  survival  and  resistance  to salinity (10 and 50ppt), temperature (42°C) and  formalin  (100ppm)  stresses  in  Indian  white prawn (Fenneropenaeus indicus) post-larvae. A complete  randomized  design  with  three replicates per treatment in nine 20-1 tanks was chosen.  Treatments  were:  Artemia  nauplii, rotifers and concentrated diet (control); Artemia nauplii, rotifers enriched with betaine and concentrated diet (treatment 1) and Artemia nauplii, rotifers enriched with  betaine  and concentrated  diet containing betaine  (0.8%) (treatment 2). The larvae were fed 6 times per day at 4h intervals. There were significant differences in growth and survival rate between the treatments containing betaine (treatment 1 and 2) and control treatment (P<0.05). Furthermore, the larvae that were fed with betaine (treatment 1 and 2) had significantly higher survival rate in stress resistance testes (P<0.05). The present study showed that betaine has positive effect on growth performance, survival rate and resistance to stresses in Indian white prawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ROTIFER
  • Feeding
  • Nauplii
  • Stress
  • Artemia