اثر شدت و دوره های نور بر رشد و زیتوده میکرو جلبک Chlorella vulgaris

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق اثر سه شدت نور 5/37، 5/62 و 100 میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه و دوره های روشنایی: تاریکی 16:8، 12:12 و 8:16 ساعت بر نرخ رشد، زمان دو برابر شدن و تولید زیتوده میکروجلبک Chlorella vulgaris مورد بررسی قرار گرفت. استوک اولیه C. vulgaris از تالاب انزلی جداسازی و خالص گردید و در ارلن های 1000 میلی لیتر در دمای ثابت 5/0±25 درجه سانتیگراد و با استفاده از محیط (Z-8+N) کشت شد. شمارش سلولی بطور روزانه از تیمار های مختلف صورت گرفت و مقدار زیتوده در اواخر فاز نمایی رشد اندازه گیری شد. آنالیز واریانس تفاوت معنی داری را در بین تیمار های نوری نشان داد (05/0P<). بالاترین نرخ رشد 13/1 در روز در شدت 100 میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه و دوره نوری 16:8 مشاهده شد. در حالیکه کمترین زمان دو برابر شدن 61/0 در روز در همین تیمار اتفاق افتاد. بیشترین زیتوده 05/2 گرم در لیتر در شدت نور 5/62 میکرومول فوتون بر مترمربع در ثانیه و دوره نوری 8:16 تولید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of light intensity and photoperiod on growth rate and biomass of Chlorella vulgaris

نویسندگان [English]

  • S.J Seyfabadi
  • Z Amini Khooei
  • Z Ramezanpour
چکیده [English]

This study provides information on the effect of three light intensities (37.5, 62.5 and lOO!lmol photons.m- 2 s-1) and photoperiods (light:dark) cycle 8:16, 12:12 and  16:8h  on growth rate, duplication time and biomass production  in microalga  Chiarella vulgaris. Stock of C. vulgaris was separated from water samples taken at Anzali Wetland,  purified  and cultured  in  lOOOml  Erlenmeyer  at constant temperature  25±0.5°C,  using Zehnder medium.

Cell count was conducted daily and biomass was measured at the exponential growth phase in different treatments. Analysis of variance indicated  significant  difference  (P<0.05)  among light regimes. The maximum growth rate 1.13d-1 was observed at 10011mol photons.m- 2 s-1 and 16:8h light duration and also  the minimum duplication time 0.61d- 1 occurred at this treatment. The maximum biomass 2.05gr 1 was  recorded  at  62.5!lmol  photons.m -2  s-1  and 8:16h light period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorella vulgaris
  • photoperiod
  • Growth rate
  • early stock