سطح فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در بافت عضله و کبد ماهی کپور (Cyprinus carpio L. 1758) سواحل استان گلستان

نویسندگان

چکیده

در فصول زمستان، بهار و تابستان در 11 ایستگاه در سواحل غربی، شرقی، تالاب گمیشان و خلیج گرگان در سالهای 87-1386 نمونه برداری انجام شد. پس از نمونه‌برداری و زیست‌سنجی، بافت‌های عضله (104 نمونه) و کبد (36 نمونه) ماهی بصورت منجمد شده برای اندازه‌گیری غلظت فلزات آن به آزمایشگاه انتقال داده شدند. برای اندازه‌گیری فلزات در این بافتها به روش خاکستر خشک و با بکارگیری دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی مدل 400 پرکین آلمر آلمان انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آنالیز واریانس (ANOVA) و آماره Tukey استفاده گردید. میزان غلظت فلزات سنگین در بافت کبد بیشتر از بافت عضله بود. بررسی سطح فلزات سنگین در ماهی کپور نشان داد که فلز روی بالاترین سطح را در بافت عضله ماهی دارد و میزان سرب، کادمیوم و کروم بترتیب در مراحل بعدی قرار داشتند. میزان فلز کروم موجود در بافت عضله ماهی کپور برای دو جنس نر و ماده اختلاف معنی‌داری را نشان داد (05/0>P). مقایسه غلظت فلزات سنگین مورد مطالعه با استاندارهای جهانی (WHO, UK, MAFF, NHMRC) نشان داد که مقدار آنها در بافت عضله و کبد ماهی کپور کمتر از حد در این مطالعه برای بررسی غلظت چهار فلز سنگین (سرب، کادمیوم، کروم و روی) در عضله و کبد ماهی کپور معمولی مجاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concentration of heavy metals (Cd, Cr, Zn, and Pb) in muscle and liver tissues of common carp (Cyprinus carpio L., 1758) from coastal waters of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Gh.A. Bandani
  • H.A. Khoshbavar Rostami
  • S. Yelghi
  • M. Shokrzadeh
  • H. Nazari
چکیده [English]

Concentrations of four heavy metals (Cd, Cr, Zn, and Pb) in the common carp (Cyprinus carpio)
were assessed in winter, spring and summer seasons of the years 2008. Four coastal areas in the west
and east, Gomishan Marsh and Gorgan Bay including 11 sites were sampled. After biometrical
measurements of the fish, specimens of muscle (104) and liver (36) tissues were immediately frozen
and transferred to laboratory for assessment of heavy metal concentration. Dry ash method and atomic
absorption spectrometer (AAS) of Perkin Almer (400 model, German) were used to assess metals
concentration. In the process, analysis of variance (ANOVA) and Tukey-test were implemented.
Heavy metals concentration in kidney tissue was higher than muscle tissue. In carp muscle tissue,
level of zinc was highest and the next categories were those of lead, cadmium and chromium,
respectively. A significant difference was observed between chromium concentrations in muscle tissue
of Cyprinus carpio with sex (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Cyprinus carpio
  • Golestan Province