اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت مطالعات مربوط به امکان سازگاری و توسعه پرورش ماهیان دریایی با ارزش نظیر هامور معمولی در کشور و نیز نقش مستقیم نوکلئوتیدها بعنوان عوامل تاثیرگذار بر ترکیب شیمیایی بدن در این گونه ارزشمند، پژوهش حاضر در تابستان سال 1387 در کارگاه تکثیر میگوی پارس آبزیستان استان بوشهر به مدت 10 هفته (شامل 2 هفته سازگاری و 8 هفته پرورش) انجام پذیرفت. اثر نوکلئوتید جیره در 5 سطح غذایی صفر، 15/0، 25/0، 35/0 و 5/0 درصد از جیره بر ترکیب عضله بچه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) با میانگین (± انحراف استاندارد) 29/0±70/10 گرم وزن آغازین در مخازن 300 لیتری با تراکم ذخیره‌سازی 15 عدد ماهی با سه تکرار در هر تیمار انجام شد. در ارتباط با ترکیب عضله، حداکثر میزان پروتئین در تیمار 15/0 درصد و حداکثر میزان چربی در تیمارهای 15/0 و 25/0 درصد مشاهده شد که اختلاف معنیداری با گروه شاهد داشتند. حداقل و حداکثر میزان خاکستر نیز بترتیب در تیمارهای 15/0 و 35/0 درصد مشاهده گردید. در مورد میزان خاکستر بین تیمارهای 15/0 ، 25/0 و 35/0 درصد با گروه کنترل نیز اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. همچنین تیمار 35/0 بالاترین میزان رطوبت را دارا بود و بهترین کیفیت لاشه در تیمار 15/0 درصد بدست آمد. نتایج حاصل مبین آن است که نوکلئوتید جیره در شرایط پرورش ماهیان دریایی نظیر بچه ماهی هامور معمولی نیز دارای اثرات مثبت بر ترکیب شیمیایی عضله می‌باشد بطوریکه این نقش درخصوص سطوح پروتئن عضله بطور ویژه در سطح 15/0 درصد ملاحظه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary nucleotides levels on whole body composition of orange spotted grouper (Epinephelus coioides)

نویسندگان [English]

  • B. Bahmani
  • A. Zariffard
  • M. Khodadadi
  • N. Mahmoudi
  • A. Ojeefard
چکیده [English]

This research was carried out for 10 successive weeks (2 weeks for adaptation and 8
weeks for culture) in summer 2008 at Abzisytan Shrimp Hatchery Center in Bushehr
province. The effects of dietary nucleotides at 5 levels including 0.0% (control), 0.15%,
0.25%, 0.35% and 0.5% on the growth performance and whole-body composition of
Epinephelus coioides was investigated. Juvenile fish specimens with average weight of
10.70±0.29g were fed by experimental diets for 8 weeks. The trial was carried out in 300 liter
fiberglass tanks. The highest protein content was observed in 0.15% diet nucleotide and the
highest fat in 0.15% and 0.25% diet nucleotide which showed significant difference with the
control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • muscle
  • food
  • Growth
  • Epinephelus coioides