بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso)

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae غیرفعال بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، ترکیب بدن و میکروبیوتای روده‌ بچه فیل‌ماهی (Huso huso) بود. این پژوهش در قالب یک طرح کاملاٌ تصادفی انجام شد که شامل تغذیه بچه فیل ماهی ها با جیره‌های غذایی حاوی 1، 2 و 5 درصد مخمر و شاهد (4 تیمار و 3 تکرار) بود. بچه فیل‌ماهی ها با میانگین وزنی ( ±انحراف استاندارد) (0/56±11/40) و تراکم 35 عدد در حوضچه‌های فایبرگلاس ذخیره‌سازی و به مدت 6 هفته با جیره‌های آزمایشی حاوی سطوح مختلف مخمر تغذیه شدند. در انتهای دوره شاخص‌های رشد (وزن نهایی، افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت)، ضریب تبدیل غذایی، ترکیب شیمیایی لاشه (رطوبت، خاکستر، چربی، پروتیئن خام) و میکروبیوتای روده‌ای (تعداد کل باکتری‌های و تعداد لاکتوباسیلوس‌ها) بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد بچه ماهی‌های تغذیه شده با جیره حاوی 5 درصد مخمر، بطور معنی‌داری وزن نهایی، نرخ رشد ویژه بیشتر، فاکتور وضعیت بهتر و ضریب تبدیل غذایی کمتری در مقایسه با تیمار شاهد و مخمر 1 درصد داشتند (P0.05). بررسی ترکیب شیمیایی لاشه تفاوت معنی‌داری بین تیمارها نشان نداد (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The probiotic effects of dietary inactive yeast Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus on growth factors, survival, body composition and intestinal microbiota of Beluga juvenile (Huso huso)

نویسندگان [English]

  • S.H. Hoseinifar
  • A.R. Mirvaghefi
  • B. Mojazi Amiri
  • H.A. Khoshbavar Rostami
  • M. Poor Amini
  • K. Darvish Bastami
چکیده [English]

The probiotic effects of inactive yeast, Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus was
studied on growth performance, survival and intestinal microbiota of beluga juveniles (Huso
huso). The study was done in complete randomize design that included feeding of beluga
juveniles with diets supplemented with 0 (control), 1, 2 and 5% yeast (4 treatments with 3
replicates). Beluga juveniles (11.40±0.56g) were randomly allocated in 12 oval tanks at a
density of 35 fish per tank and triplicate group were fed with experimental diets. At the end
of the trial, growth factors (final weight, weight gain, SGR, CF) as well as feed conversion
ratio (FCR), body composition (protein, lipid, ash, moisture) and intestinal microbiota (total
viable bacteria and Lactobacillus spp. levels) were determined. Our results confirmed that
juveniles fed on diet supplemented with 5% S. cerevisiae var. ellipsoideus had significantly
higher final weight, weight gain, specific growth rate (SGR) and lower food conversion ratio
compared to control and 1% treatment (P0.05). The study of body
composition showed no significant difference between treatments (P>0.05). Total viable
bacteria and Lactobacillus spp. count were significantly higher in 5% treatment compared to
control (P0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • Intestinal microbiota
  • Beluga