بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870)

نویسندگان

چکیده

به منظور مطالعه اثرات نوکلئوتید بر ساختار زوائد باب‌المعدی در ماهی آزاد خزر، 315 عدد بچه ماهی با میانگین وزنی 26/12 گرم (میانگین طول 12/11 سانتیمتر) به مدت 8 هفته نگهداری و با دو غلظت 25/0 و 5/0 درصد نوکلئوتید در جیره کنترل و شاهد، تیمار گردیدند. برای مطالعه تغییرات ساختاری زوائد باب‌المعدی، در پایان دوره از هر تیمار 6 عدد ماهی در محلول بوئن تثبیت و پس از طی مراحل قالب‌گیری برشهای 4 میکرومتری از آنها تهیه و سپس با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. نتایج بررسی نشان داد که در مقایسه با گروه شاهد، هر دو غلظت نوکلئوتید جیره معنی‌دار بود (05/0>P) و ضخامت لایه پوششی، طول پرزها، تعداد سلولهای پوششی (انتروسیت) و ضخامت لایه عضلانی زوائد باب‌المعدی را افزایش می‌دهد. بین دو تیمار نوکلئوتید تغییرات لایه پوششی و زیر موکوسی، طول و تعداد پرزها معنی‌دار نبود (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIETARY NUCLEOTIDE ON STRUCTURE OF PYLORIC CAECA IN SALMO TRTTA CASPIOUS KESSLER, 1870

چکیده [English]

To assess the effects of dietary nucleotide on structure of pyloric caeca in Salmo trutta caspius, 315 juvenile fish with average weight of 12.26g (average length 11.12cm) were fed with dietary nucleotide (NT) and a control diet for 8 weeks (0.25% NT, 0.5% NT and 0% as control). To investigate the changes of pyloric caeca structure, 6 fish specimens from each treatment fixed into Bouin solution for histological examinations. Then, the sample was placed in paraffin, and 4mm sections of samples were provided and after coloration were investigated for histological features. The investigation demonstrated that both NT-supplemented diets had significant effects (P<0.05) on thickness of enterocyte, villi length, number of enterocyte cell and thickness of pyloric caeca muscle. However, between the two treated groups, changes of enterocyte and sub mucosa, length and number of villi were non-significant (P>0.05). However, the group receiving 0.25% NT showed more positive effects on enterocyte cell number and thickness of muscle layer compared with those treated with 0.5% NT.

کلیدواژه‌ها [English]

  • NUCLEOTIDE
  • PYLORIC CAECA
  • ABSORPTION
  • Growth
  • Salmo trutta caspius