بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان

نویسندگان

چکیده

تحقیقات بسیار کمی روی خصوصیات تاکسونومی و مراحل لاروی خرچنگهای گرد ((Brachyura در خلیج فارس صورت گرفته است. این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی مراحل پلانکتونی گونه‌های مختلف خانواده Ocypodidae در آبهای ساحلی خوزستان از اردیبهشت ماه 1386 تا فروردین ماه 1387 انجام شده است. نمونه‌برداری با استفاده از تور پلانکتون زوجی با چشمه 300 میکرون و به روش کشش مورب از کف به سطح انجام گردیده است. طی این تحقیق خصوصیات ریخت‌شناسایی مرحله لاروی (زوآی یک ) 8 گونه شامل: Macrophthalmus depressus،  Serenella leachii، Ilyoplax frater ، Tylodiplax indica ،  Dotilla blanfordi، Dotilla sulcata، Uca annulipes ، Scopimera crabricauda از خانواده Ocypodidae مورد  بررسی قرار گرفت. از خصوصیات ریخت‌شناسی مشترک در تمامی گونه‌های شناسایی شده این خانواده وجود برجستگی جانبی خلفی روی  حلقه‌های 2  و 3  شکمی و  همچنین وجود 2 عدد تارaesthetasc   روی آنتنول  می‌باشد.  همچنین در این تحقیق تراکم  لارو گونه‌های شناسایی شده در ماهها و ایستگاههای مختلف محاسبه گردیده است و مشخص گردیدکه گونه Macrophthalmus depressus ( با میانگین1264 عدد در مترمکعب) در فروردین ماه بیشترین تراکم لاروی را بخود اختصاص داده است.  در دیگر ماههای گرم سال یعنی اردیبهشت،  خرداد، مرداد و شهریور86  مجدداً گونه  M. depressus دارای بیشترین تراکم   بترتیب  با میانگین  97، 168،  87 ، 318  و1264 عدد در متر مکعب و درتیر ماه 86 نیزگونه  Ilyoplax frater دارای بیشترین تراکم با میا نگین 457 عدد در مترمکعب بودند.  اما در ماههای سرد سال (آبان  و اسفند 1386) گونه  sp1 Camptandrium دارای بیشترین  فراوانی بترتیب با میانگین 76 و 56 عدد در مترمکعب  بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological characteristics and distribution of Ocypodidae at zoea one larvae stage from coastal waters of Khuzestan Province, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • N. Sakhaie
  • A. Savari
  • P. Kochanian
  • J.G. Marammazy
  • B. Doustshenas
چکیده [English]

Taxonomic studies on the Brachyura larvae of the Persian Gulf are relatively few. Samples
were collected monthly with a 300μ mesh size plankton net from coastal waters of Khuzestan
(Northern Persian Gulf) during May 2007 to April 2008. The stage one zoea larva of 8 species
Macrophthalmus depressus, Serenella leachii, Ilyoplax frater, Tylodiplax indica, Dotilla
blanfordi, Dotilla sulcata, Uca annulipes and Scopimera crabricauda of Ocypodidae were
illustrated and described in detail. Common morphological characteristics in identified species
of Ocypodidae are dorsolateral processes on second and third abdominal segments and also
two aesthetasc on antennules. Spatial and temporal variations in density of larval stages of
Ocypodidae were studied. In warmer months Macrophthalmus depressus larvae (1264 ind/m3
in March, in other warm months (May, June, August and September 2007) M. depressus
larvae with average of 97, 168, 87, 318 and 1264ind/m3, respectively were the dominant
species agagin and Ilyoplax frater larvae (457ind/m3) in July 2007 were the dominant species.
However, in colder months (November and February 2008), Camptandrium sp1 larvae was
dominant with 76 ind/m3 and 56 ind/m3 for the two months, respectively.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoea larvae
  • Ocypodidae
  • zooplankton
  • Khuzestan Province
  • Persian Gulf