غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) در بچه ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

  تحقیقات بسیار کمی روی خصوصیات تاکسونومی و مراحل لاروی خرچنگهای گرد ((Brachyura در خلیج فارس صورت گرفته است. این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی مراحل پلانکتونی گونه‌های مختلف خانواده Ocypodidae در آبهای ساحلی خوزستان از اردیبهشت ماه 1386 تا فروردین ماه 1387 انجام شده است. نمونه‌برداری با استفاده از تور پلانکتون زوجی با چشمه 300 میکرون و به روش کشش مورب از کف به سطح انجام گردیده است. طی این تحقیق خصوصیات ریخت‌شناسایی مرحله لاروی (زوآی یک ) 8 گونه شامل: Macrophthalmus depressus،  Serenella leachii، Ilyoplax frater ، Tylodiplax indica ،  Dotilla blanfordi، Dotilla sulcata، Uca annulipes ، Scopimera crabricauda از خانواده Ocypodidae مورد  بررسی قرار گرفت. از خصوصیات ریخت‌شناسی مشترک در تمامی گونه‌های شناسایی شده این خانواده وجود برجستگی جانبی خلفی روی  حلقه‌های 2  و 3  شکمی و  همچنین وجود 2 عدد تارaesthetasc   روی آنتنول  می‌باشد.  همچنین در این تحقیق تراکم  لارو گونه‌های شناسایی شده در ماهها و ایستگاههای مختلف محاسبه گردیده است و مشخص گردیدکه گونه Macrophthalmus depressus ( با میانگین1264 عدد در مترمکعب) در فروردین ماه بیشترین تراکم لاروی را بخود اختصاص داده است.  در دیگر ماههای گرم سال یعنی اردیبهشت،  خرداد، مرداد و شهریور86  مجدداً گونه  M. depressus دارای بیشترین تراکم   بترتیب  با میانگین  97، 168،  87 ، 318  و1264 عدد در متر مکعب و درتیر ماه 86 نیزگونه  Ilyoplax frater دارای بیشترین تراکم با میا نگین 457 عدد در مترمکعب بودند.  اما در ماههای سرد سال (آبان  و اسفند 1386) گونه  sp1 Camptandrium دارای بیشترین  فراوانی بترتیب با میانگین 76 و 56 عدد در مترمکعب  بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The lethal concentration (LC50) of Zataria multiflora essential oil in fries of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • M. Sharif Rohani
  • M. Haghighi
  • H. Assaeian
چکیده [English]

This research was carried out to determine LC50 for Zataria multiflora essential oil in
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fries at 96 hours. In the process, we used the static
O.E.C.D method for 180 rainbow trout fries weighing 5±1 grams in five treatments and one
control with three replicates. During the experiments, the mean (±SD) of water temperature
was kept at 16±1 C, dissolved oxygen (DO) was 7±0.2mg/l and pH was 8±0.4. We used 5-
25ppm of the essential oil and the results were analyzed using probit analysis procedure. The
LC50 96h of Zataria multiflora essential oil was determined as 13.6ppm for rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) fry. Based on the results, the useful maximum concentration of
Zataria multiflora essential oil was less than 10ppm in rainbow trout fry. The results
indicated a narrow therapeutic index for Zataria multiflore essential oil.
*Corresponding

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Rainbow trout
  • Toxicity
  • Iran