اثر جایگزینی پودرگاماروس با بخشی از پودر ماهی کیلکای دریای خزر بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بچه ماهیان قزلآلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین اثر سطوح مختلف (0، 5 ،10 ،20 درصد) پودر گاماروس جایگزین پودر ماهی بعنوان منبع پروتئین در جیره غذایی بر عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و درصد بقاء بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین کمان بمدت 8 هفته انجام شد. بچه ماهیان پس از سازگاری با غذای تجاری با متوسط (±  انحراف استاندارد) وزنی 32/0±48/5 گرم در قالب یک طرح کاملآ تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در شرایط یکسان، پرورش داده شدند. نتایج بدست آمده از نظر میزان عملکرد رشد با توجه به طول و وزن نهایی بچه ماهی و نرخ رشد ویژه، تفاوت آماری معنی داری را در بین تیمارها نشان نداد. با افزایش پودر گاماروس به جیره غذایی، ضریب تبدیل غذایی افزایش و بقاء کاهش یافت ولی تفاوت آماری معنی‌داری بین تیمارهای مشاهده نشد. برآورد اقتصادی جیره غذایی نشان داد که با افزایش پودر گاماروس، هزینه تمام شده خوراک به ازای تولید هر کیلوگرم ماهی افزایش معنی‌داری داشت. نتایج  بدست آمده و برآورد اقتصادی جیره غذایی در این تحقیق مشخص نمود که افزودن 10 درصد پودر گاماروس به جیره غذایی قزل‌آلای رنگین کمان، با توجه به ارزش غذایی گاماروس، فراوانی آن در سواحل جنوبی دریای خزر و عدم اختلاف آماری در عملکرد رشد، ضریب تبدیل غذایی و بقاء بین تیمارهای مختلف، مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of replacement of Caspian Sea gammarus meal by partial kilka fish meal on growth performance, feed conversion ratio and survival of juveniles of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • A. Azimi
 • S.A. Hosseini
 • M. Sudagar
 • H. Aslanparviz
چکیده [English]

The effects of using different of gammarus meal levels (0, 5, 10 and 20%) instead of kilk
fish meal as a protein source on growth performance, feed conversion ratio and survival of
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings were studied over 8 weeks. Rainbow trout
fingerlings (mean body weight 5.48 ± 0.32g) were reared in a completely randomized design
with three replications in the same conditions. Based on the results, no significant difference
was observed in the final length and weight and specific growth rate among treatments.
Increase of gammarus meal in diet led to increase of feed conversion ratio and decrease of
survival, but the difference was not significant among treatments. Commercial analysis
showed that the cost price of feed increased with increase of gammarus meal in diet,
significantly. Thus, results of our study showed that adding up to 10% of gammarus meal
instead of kilka fish meal in rainbow trout fingerlings diet is suitable, considering gammarus
abundance in the shores of south Caspian Sea and lack of significance in difference on
growth, feed conversion ratio and survival.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nutrition
 • Kilka fish meal
 • Gammarus
 • Growth
 • Feed Conversion Ratio
 • survival
 • Rainbow trout