اثرات برخی از عوامل بیوشیمیایی بر فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) برای جلوگیری از پدیده هضم دیواره شکمی در محیط in vitro

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق عوامل بیوشیمیایی موثر در فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک که در پدیده هضم دیواره شکمی (Belly Bursting) در ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia) نقش دارد، مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی عوامل دما، pH، عناصر فلزی و بازدارنده‌ها نشان داد که آنزیم تریپسین در دامنه دمایی بین 70- 4 درجه سانتیگراد، بیشترین فعالیت را در دمای 60 درجه سانتیگراد داشت و توانست پایداری خود را تا دمای 55 درجه سانتیگراد نیز حفظ نماید. بررسی فعالیت آنزیم تریپسین در دامنه  pH 4 تا 11 نشان داد که آنزیم تریپسین بالاترین فعالیت را در pH 5/8 داشت و بالاترین پایداری را نیز در این pH  نشان داد. اثر عناصر فلزی بررسی شده در این تحقیق نیز آشکار نمود که CaCl2، MgCl2  و MnCl2 اثر افزایشی و عناصر CuCl2، ZnCl2 و Al2(SO4)3 اثر کاهشی بر فعالیت آنزیم تریپسین از خود نشان دادند. بازدارنده‌های SBTI، PMSF، TLCK و ρ-aminobenzamidine نیز اثر بازدارندگی روی فعالیت آنزیم تریپسین روده و ضمائم پیلوریک نشان دادند و از بین آنها SBTI  و TLCK که دو بازدارنده اختصاصی برای آنزیم تریپسین هستند بطور معنی‌داری از فعالیت آنزیم جلوگیری نمودند. نتایج این بررسی‌ها در محیط in vitro نشان داد که استفاده از دمای پایین (4 درجه سانتیگراد)، pH اسیدی، عناصر CuCl2، ZnCl2 و Al2(SO4)3 و بازدارنده‌هایSBTI  و TLCK می‌توانند از فعالیت آنزیم تریپسین در روده و ضمائم پیلوریک و از هضم دیواره شکمی ناشی از فعالیت آنزیم تریپسین جلوگیری نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In-vitro effects of biochemical factors on trypsin activity from intestine and pyloric caeca of common kilka (Clupeonella cultriventris caspia) for inhibition of belly bursting

نویسندگان [English]

  • A. Zamani
  • M. Rezaei
  • R. Madani
چکیده [English]

The in-vitro effects of biochemical factors on trypsin activity from intestine and pyloric
caeca of common kilka (Clupeonella cultriventris caspia) was evaluated. Trypsin is known to
cause belly bursting in common kilka. The assessments showed that in a range of 4-70°C,
trypsin from pyloric caeca and intestine of common kilka had the maximum activity and the
satiability at 60 and 55°C, respectively. The pH assessments indicated that maximum activity
and stability for trypsin were at 8.5 at pH range of 4-11. The effects of metal ions on trypsin
activity revealed that CaCl2, MgCl2 and MnCl2 increased trypsin activity while CuCl2 ،ZnCl2
and Al2(SO4)3 decreased its activity. The effect of inhibitors on trypsin activity also showed
that SBTI and TLCK (specific inhibitors for trypsin) significantly inhibited trypsin activity.
This study suggests that belly bursting in common kilka can be prevented by trypsin
inactivation through application of low temperature (4°C), acidic pH, metals of CuCl2, ZnCl2
and Al2(SO4)3 and inhibitors of SBTI and TLCK.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • Digestion system
  • Ventral keel
  • Inhibitor components