تاثیر عصاره سیر برفاکتورهای رشد و بازماندگی در پست لاروهای میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان

چکیده

تاثیر عصاره سیر بر فاکتورهای رشد و بازماندگی پست لاروهای یک روزه میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)، به مدت 12 روز مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در 6 تیمار و هر کدام با سه تکرار صورت پذیرفت. پست لاروها با وزن متوسط 3/1میلی‌گرم، در تیمار شاهد با ناپلیوس آرتمیای غنی نشده و در سایر تیمارها  با ناپلیوس آرتیمای غنی شده با عصاره سیر با غلظت‌های 200، 400، 600، 800 و 1000 میلی‌گرم در لیتر تغذیه گردیدند.  نتایج حاصل از بررسی نشان داد که در تمام تیمارها میانگین وزن و طول کل لاروها نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند. همچنین در بین تیمارها، تیمار دوم یعنی ناپلیوس آرتیمای غنی شده با غلظت 200 میلی‌گرم عصاره سیر در لیتر از میزان رشد، بازماندگی و طول مطلوب‌تری بترتیب (0062/0 میلی‌گرم، 6/81 درصد و 6/10 میلی‌متر) در مقایسه با سایر تیمارهای غنی شده با عصاره سیر برخوردار بوده و اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها نشان داد.  از نظر میزان بقاء نیز بعد از تیمار 2، تیمار 3 (غلظت 400 میلی‌گرم در لیتر عصاره سیر) و شاهد از درصد بالاتری نسبت به بقیه گروه‌ها  برخوردار بود و کمترین میزان بقا بترتیب در تیمارهای تغذیه شده با غلظت‌های 600، 800 و 1000 میلی‌گرم در لیتر بدست آمد ولی فقط تیمار 2 از نظر بقاء نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی‌داری را نشان داد. نرخ رشد ویژه (specific growth rate) کلیه تیمارهای آزمایشی نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی‌داری داشتند و بین تیمارهای آزمایشی نیز تیمارهای 2 و 3 در مقایسه با سایر تیمارها از میزان نرخ رشد ویژه بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of garlic extract on growth and survival rate in Litopenaeus vannami post larval

نویسندگان [English]

  • M. Javadzadeh
  • A.R. Salarzadeh
  • M. Yahyavi
  • M. Hafezieh
  • H. Darvishpour
چکیده [English]

The effect of garlic extract on growth and survival rates of one day larvae of Litopenaeus
vannamei shrimp was tested for 12 days .Six nutritional treatments each with three replicates
were fed to shrimp larvae (average weight 0.0013g) including control treatment (unriched
Artemia nauplii) and second to sixth Artemia nauplii enriched with 200, 400, 600, 800 and
1000mg garlic extract per kg, respectively. The one way ANOVA results showed that all
treatments were different in terms of average weight and total length of larvae compared to
control group. Shrimps being fed by Artesia enriched with 200mg garlic extract per kg food
have the best growth, survival rates and length (0.0062mg, 81.6% and 10.6mm).
Group 3 with concentration of 400mg garlic extract per kg of feed followed by control
group showed better growth and survival rates in shrimp larvae than other treatments but the
lowest survival rate evaluated in shrimps fed by Artemia nauplii enriched with 600, 800 and
1000mg garlic extract per kg feed, orderly. Specific growth rates (SGR) for treatment groups
2 and 3 were higher compared to other groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medicinal plants
  • Aquaculture
  • Nutrition
  • Shrimp