تغییرات رشد و ترکیب اسیدهای آمینه لارو ماهی سفید(Rutilus frisii kutum) در طول دوره تکامل لاروی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی تغییرات رشد و پروفیل اسید آمینه لارو ماهی
سفید Rutilus frisii kutum در طول دوره تکامل لاروی
ماهی صورت گرفت. برای این منظور از لاروهای حاصل از تکثیر مولدین ماهی سفید در
مرکز تکثیر و پرورش ماهیان شهید رجائی ساری نمونه‌برداری دوره‌ای شد. نمونه‌برداری در روزهای 7 ، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40 و 50 پس از تخم‌گشایی انجام گرفت. نتایج رشد نشان
داد که میانگین (± انحراف استاندارد) طول ماهی
سفید در روز اول و آخر پس از تخم‌گشایی بترتیب 02/0±47/8 و
41/0±34/35 میلیمتر و میانگین وزن (± انحراف
استاندارد) آن بترتیب 01/0±02/4 میلی‌گرم و 11/1±33/483 میلی‌گرم بود. بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای آمینه
ماهی سفید در مراحل مختلف رشد و تکامل لاروی، از روز 7 تا روز 50 پس از تخم‌گشایی،
نشان داد که ترکیب اسید آمینه‌های لارو ماهی سفید تغییرات معنی‌داری را از
خود نشان می­دهد. مقایسه ترکیب اسید آمینه­ی لارو ماهی سفید و روتیفر همبستگی قوی
و معنی‌داری را نشان می­دهد، اما در مقایسه با روتیفر، ضریب همبستگی غذای خشک
بالاتر بود. این نتایج نشان دادند که
ظاهراً هیچ عدم تعادل عمده و مهمی در پروفیل اسید آمینه­های ضروری جیره­ی غذایی
لارو ماهی وجود نداشت با این وجود ضریب همبستگی پایین‌تر روتیفر نسبت به غذای خشک نشان
داد که روتیفر از نظر اسید آمینه­های ضروری دارای توازن و تعادل کمتری بود. در طول این مطالعه اسید آمینه­های
متیونین، لیزین، آرژنین، ترئونین و هیستیدین بعنوان اسیدهای آمینه محدود کننده ظاهر
شدند و بیشترین تفاوت بین ترکیب اسید آمینه­ی لارو و غذای مصرفی را از خود نشان
دادند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes in growth and amino acid composition of Rutilus frisii kutum during larval development

نویسندگان [English]

  • N. Khosravi Bakhtiarvandi
  • A.M. Abedian Kenari
  • R.M. Nazari
  • Ch. Makhdoomi
چکیده [English]

The present study investigated changes in growth and amino acid composition Kutum
Rutilus frisii kutum during larval development. For this purpose, the periodic sampling from
larvae obtained from breeders propagation was carried out at the fish aquaculture center of
Shahid Rajaee in Sari. The samples were obtained at 1, 3, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 50
days after hatching (DAH). The result of larvae growth showed that mean initial and final
length of Kutum (1 DAH, 50 DAH) were 8.47±0.02mm and 35.34±0.41mm, respectively.
Initial and final weights were 4.02±0.01mg and 483.33±1.11mg, respectively. The
composition of total amino acids of Kutum larvae changed significantly during ontogeny.
High correlations were found between rotifers and dry food but correlations dry food was
higher than that rotifer. No major imbalance was found in essential amino acids profile of the
diet of fish larvae. Nevertheless, low correlation of rotifer to dry food in rotifer AA nutritional
balances was less than dry food. During this study, methionine, lysine, arginine, threonine and
histidine appeared to be limiting amino acids. These fatty acids showed the significant
difference between the amino acid profile in larva and the diet.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture
  • Nutrition
  • Diet