تاثیر رنگدانه آستازانتین بر کارایی رشد، بازماندگی و تجمع رنگدانه در پست لارو میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر رنگدانه آستازانتین بر کارایی رشد (افزایش وزن نسبی، نرخ رشد ویژه و وزن پایانی)، بازماندگی و تجمع رنگدانه آستازانتین در پست لارو میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) می‌باشد. این مطالعه در مرکز توسعه آبزیان کلاهی در بهار 1390 انجام گردید. در این آزمایش پست لاروهای 8 روزه با متوسط (± انحراف استاندارد) وزن اولیه 6/1±3/5 میلی‌گرم بوسیله رژیم غذایی که حاوی سطوح مختلفی (0، 50، 100 و 200 میلی‌گرم در هر کیلوگرم از رژیم غذایی) از رنگدانه آستازانتین بود به مدت 30 روز مورد تغذیه قرار گرفتند. در میگوهای تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی 50، 100 و 200 میلی‌گرم رنگدانه آستازانتین، کارایی رشد و بازماندگی بطور قابل ملاحظه‌ای نسبت به گروه شاهد بالاتر بود. میزان تجمع رنگدانه در بدن پست لاروها به روش HPLC مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل تجمع رنگدانه در بدن پست لاروها نشان داد که با افزایش میزان رنگدانه آستازانتین در رژیم غذایی کارایی رشد و بازماندگی در پست لاروها افزایش می‌یابد بطوریکه در پست لاروهای تغذیه شده با 200 میلی‌گرم رنگدانه، میانگین (± انحراف استاندارد) وزن پایانی (7/12±6/700 میلی‌گرم) و نرخ بازماندگی (5/1±82 درصد) نسبت به پست لاروهای گروه شاهد (وزن پایانی 9/28±2/484 میلی‌گرم و بازماندگی 5/4±7/54 درصد) بطور معنی‌داری بالاتر بود. از این رو با توجه به خواص تغذیه‌ای رنگدانه آستازانتین و تاثیر مثبت آن بر رشد و بازماندگی، توصیه می‌گردد رژیم غذایی پست لارو میگوی پاسفید حداقل حاوی 100 میلی‌گرم رنگدانه آستازانتین در هر کیلوگرم از رژیم غذایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of astaxanthin pigment on growth performance, survival and pigmentation in postlarval stage of white leg shrimp, Litopenaeus vannamei

نویسندگان [English]

  • B. Rajabi
  • A.R. Salarzadeh
  • M. Yahyavi
  • S. Masandani
  • M. Niromand
چکیده [English]

The aim of this reaserch was to study the effect of astaxanthin pigment on growth
performance (weight again, specific growth rate and final body weight), survival and pigment
accumulation in postlarvae of white leg shrimp. This study was carried out in spring 2011 at
Kolahi Aquatic Development Center. Some 8-day postlarvae with mean (±SD) initial weight
5.3±1.6mg were fed diets with containing various levels (0, 50, 100 and 200mg/kg diet) of
astaxanthin pigment for 30 days. Shrimp fed with diet without astaxanthin pigment served as
control. Shrimp fed diets containing 50, 100 and 200mg/kg astaxanthin, growth performance
and survival was significantly higher than control group. The pigment accumulation rate was
determined by high performance liquid chromatography (HPLC). The analysis of pigment
accumulation showed that the higher increasing astaxanthin pigment amount in the diets, the
higher growth performance and survival rate in postlarvae as in postlarvae fed with 200mg
astaxanthin/kg, final weight (700.6±12.7mg) and survival rate (82±1.5%) was significantly
higher than control group (484.2±28.9, 54.7±4.5% final weight and survival rate,
respectively). Due to nutritional properties of astaxanthin pigment and the positive effect on
growth and survival, the feeding of postlarval white leg shrimp with the diet containing at
least 100mg astaxanthin/kg is recommended.
*Corresponding author

کلیدواژه‌ها [English]

  • carotenoid
  • Pigment
  • Nutrition
  • Aquaculture