نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

چکیده

با توجه به اثرات نوکلئوتید جیره بر رشد و متابولیسم، این مطالعه با هدف تعیین اثر سطوح مختلف این ماده غذایی بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (انجام پذیرفت. بچه ماهیان کپور با میانگین (انجراف استاندارد) وزن 2/0±5/7 گرم با 5 سطح نوکلئوتید جیره شامل مقادیر صفر، 1/0، 2/0، 3/0و 4/0 درصد به مدت 8 هفته در مخازن پرورشی مورد تغذیه قرار گرفتند. غذادهی 5 بار در روز در حد سیری ماهیان صورت گرفت. پس از طی 56 روز، نتایج نشان داد با اینکه سطح 2/0 درصد بیشترین میزان رشد را از نظر وزن و طول نشان داد اما در خصوص سایر شاخص‌های اندازه‌گیری شده مانند درصد افزایش وزن، نرخ رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی، اختلافات حاصله معنی‌دار نبودند. آنالیز بیوشیمیایی نمونه‌های سرم و تجزیه لاشه نشان داد برخی شاخص‌های بیوشیمی ماهی تحت تأثیر تغذیه با سطوح مختلف نوکلئوتید قرار گرفته و در مورد منابع تامین انرژی شامل: گلوکز، تری اسیل گلیسرول، پروتئین کل و آلبومین سرم اختلاف معنی‌داری مشاهده نشده اما کلسترول و چربی لاشه اختلاف معنی‌داری را نشان داد. نتایج این تحقیق بیان کننده اثر مثبت نوکلئوتید جیره بر سنتز منابع انرژی و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی بوده و با اینکه قابلیت سنتز این ماده در بدن وجود دارد اما سطح 2/0 درصد آن در جیره اثرات مثبتی بر رشد و برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی گذاشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of dietary nucleotide on energy sources and growth function of common carp, Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • B. Falahatkar
  • H. Abdi
  • N. Mahmoudi
چکیده [English]

Considering the effects of dietary nucleotides on growth and metabolism, this study was
conducted to determine the effect of different levels of this nutrient on the sources of the body
needed energy, and growth performance of common carp. Fish with average (±SD) weight of
7.5±0.2g were fed to five levels of dietary nucleotides containing 0, 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4
percent for 8 weeks. Fish were fed 5 times daily according the satiation. After 56 days, the
results showed that the level 0.2% nucleotide had the highest growth rate in terms of weight
and length, but other parameters such as body weight, specific growth rate and feed
conversion ratio, differences were not significantly changed. Biochemical analysis of serum
parameters and proximate analysis showed that the physiological function of fish affected by
different levels of nucleotides whereas in the energy supply sources, including glucose,
triacyleglycerol, total protein and albumin there were no significant difference in cholesterol
and lipid content of carcass. This study conveys a positive effect on the biosynthesis of
dietary nucleotides on energy sources and growth functions, while the common carp has
ability to synthesize this substance into the body, the level of 0.2% in the diet can affection
*Corresponding author
sufficient effect on growth and some biochemical indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutrition
  • Glucose
  • fat
  • Growth
  • common carp