وضعیت سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط پرورشی آب لب شور بافق

نویسندگان

چکیده

 امکان سازگاری، رشد و بازماندگی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus) در شرایط آب لب شور، با وزن اولیه 3/0 گرم و تیلاپیای قرمز (هیبرید) با وزن 7/0گرم که از کشور اندونزی وارد شد و پس از رسیدن به وزن 25 گرم، در تانک فایبرگلاس با دو تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. تغذیه ماهی‌ها براساس جدول و در ساعات روشنایی انجام شد. نتایج نشان داد برخی از شاخص‌های رشد مانند وزن نهایی، طول نهایی، رشد روزانه، ضریب رشد ویژه و افزایش وزن در تیلاپیای نیل از هیبرید قرمز بالاتر است در حالیکه سایر شاخص‌ها مانند بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی در هیبرید قرمز اندکی بالاتر از تیلاپیای نیل می‌باشد. این اختلاف‌ها در سطح 99 درصد معنی‌دار نیست. رابطه همبستگی طول و وزن در قالب تابع نمایی برای هر دو واریته بصورت 189/3 ×TL012/0Wبرای تیلاپیای نیل و 119/3 ×TL014/0 Wبرای هیبرید قرمز تعریف شد. در این رابطه شاخص b معادل 189/3 برای نیل و 119/3 برای هیبرید قرمز بدست آمد که معرف رشد ایزومتریک گونه می‌باشد. با توجه به رشد مناسب تیلاپیای نیل و هیبرید قرمز و همچنین بازماندگی بالا (98 درصد) می‌توان گفت این گونه به خوبی با شرایط آب لب شور سازگار شده و قابلیت پرورش دارد. = =

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation, growth and survival of tilapia (Oreochromis niloticus) in Bafgh brackish water

نویسندگان [English]

 • H. Sarsangi A.H.
 • M. Mohammadi
 • N. Mashaii
 • F. Rajabipou
 • A. Bitaraf
 • H.M. Askari
 • J. Moazedi
 • H. Nezamabadi
 • H. Hosseinzadeh Sahafi
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the possibility of adaptation, growth and
survival of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) with 0.3g initial weight and red tilapia
(Oreochromis sp.) with 0.7g initial weight in underground brackish water. Fry of Nile tilapia
and red tilapia imported from Indonesia and after passing larviculture (25g) were examined
separately in fiber glass tank by two replicate. Fish were fed at a restricted feeding program
according to standard table during the light period. The results showed that some growth
factors such as final weight, final length, daily growth rate, specific growth rate and weight
gain in Nile tilapia were slightly higher than red tilapia but other factors such as survival and
feed conversion rate in red tilapia were slightly higher than Nile tilapia. There were no
significantly differences at 99% level among these factors. Length-weight relationship
equation was w = 0.012×TL3.189 in Nile tilapia and w = 0.014×TL3.119 in red tilapia (r2 = 0.99),
b value were 3.189 and 3.119 respectively in Nile and red tilapia representing isometric
growth. According to the reliable growth and high survival rate (98%), it seems that both Nile
and red tilapia could be good candidates for rearing in brackish water condition.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tilapia
 • Aquaculture
 • Feeding
 • BAFGH
 • Iran