بهبود شاخص‌های رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده توام از ویتامین C و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تغذیهای ویتامین C و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) بر شاخصهای رشد و برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی ماهی قزلآلای رنگینکمان، 480 عدد ماهی با وزن متوسط (± انحراف معیار) 5±68 گرم از یکی از مزارع پرورشی ارومیه تهیه گردید. پس از طی دوران سازگاری ماهیان در قالب چهار گروه به مدت چهار هفته بترتیب با جیرههای آزمایشی شامل: غذای کنسانتره عادی (گروه یک)، غذای کنسانتره حاوی یک گرم در کیلوگرم ویتامین C (گروه دوم)، غذای کنسانتره حاوی یک گرم ویتامین C و Lactobacillus rhamnosus به میزان 107×5CFU در هر کیلو (گروه سوم) و غذای کنسانتره حاوی Lactobacillus rhamnosus به میزان 107×5 بر گرم (گروه چهارم) مورد تغذیه قرار گرفتند. سپس همه گروهها به مدت دو هفته دیگر با جیره عادی تغذیه شدند. زیست سنجی در روز 30 مطالعه انجام شد و هر دو هفته یکبار خونگیری ماهیان برای سنجش پارامترهای ایمنی شامل فعالیت لیزوزیم، فعالیت راه میانبر کمپلمان سرم و مقدار آنتی بادی تام پلاسما صورت گرفت. نتایج نشان داد که استفاده توام ویتامین C و پروبیوتیک قادر است شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان را بطور معنی‌داری افزایش دهد. همچنین فعالیت لیزوزیم سرم و راه میانبر کمپلمان به طور معنی داری در ماهیان گروه سوم (استفاده توام ویتامین C و پروبیوتیک) نسبت به سایر گروهها بیشتر بود. مقدار آنتی بادی کل پلاسمای ماهیان گروه سوم در روزهای 15، 30 و 45 مطالعه بیشتر از مقادیر آن در سایر گروهها بود ولی فقط در روز 30 مطالعه اختلاف آماری معنی دار را با سایر گروهها نشان داد. براساس نتایج بدست آمده میتوان گفت که استفاده توام ویتامین C و Lactobacillus rhamnosus میتواند شاخصهایی نظیر وزن نهایی، درصد افزایش وزن بدن و ضریب رشد ویژه و پاسخهای ایمنی ماهی قزل آلا (فعالیت لیزوزیم، فعالیت راه میانبر کمپلمان سرم و مقدار آنتی بادی تام پلاسما) را بهبود ببخشد، اما برای بدست آوردن نتایج بهتر انجام مطالعات میدانی بیشتر لازم است.CFU

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dietary administration of vitamin C and Lactobacillus rhamnosus in combination enhanced the growth and innate immune response of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss

نویسندگان [English]

  • A. Tookmehchi
  • H. Shamsi
  • S. Meshkini
  • R. Delshad
  • A. Ghasemi Moghanjoei
چکیده [English]

The effects of dietary vitamin C and Lactobacillus rhamnosus on immunity and growth
performance were investigated in Oncorhynchus mykiss. For this purpose, 480 rainbow trout
(68±5g) were obtained from a local farm and acclimated to laboratory conditions for 10 days
and then divided into four groups in three replicates. During 30 days, juvenile rainbow trout
were fed diets supplemented with vitamin C (1g/kg) and L. rhamnosus (at 5 × 107 CFU/g) or a
control diet. Biometry was done at day -30 and blood samples were taken by caudal vein after
fish anesthesia with clove powder at day 0, 15, 30 and 45. Serum lysozyme activity,
alternative complement activity and total plasma immunoglobulin level were assayed as
innate immune response of rainbow trout. Results showed fish fed with vitamin c and L.
rhamnosus (group 3) statistically could improve fish growth performance. Also lysozyme
activity and alternative complement activity of serum significantly were higher in group three
than other groups, but total plasma level of immunoglobulin only was higher than all groups
at day 30. In conclusion dietary administration of vitamin C and L. rhamnosus in rainbow
trout diet could enhance the growth and innate immune response, but these properties need
further studies on the field applications.