بررسی بافت پوششی خار دمی در رامک ماهی قهوه‌ای (Aetobatus flagellum)، سفره‏ماهی ‌دم‌پری (Pastinachus sephen) و سفره‏ ماهی ‌پروانه‌ای (Gymnura poecilura) در خلیج فارس و دریای عمان

نویسندگان

چکیده

سفره ماهیان روی دم شلاق مانند خود خار دارند. در این تحقیق به بررسی خار پشتی در 3 گونه از سفره ماهیان خلیج فارس و دریای عمان پرداخته شده است تا امکان وجود سلولهای ترشح کننده زهر در آنها مشخص شود. خارهای جدا شده درون فرمالین به آزمایشگاه منتقل شده و با استفاده از محلول EDTA 4 درصد، کلسیمزدایی انجام و سپس عملیات بافتشناسی روی آنها صورت گرفت. نتایج حاصل، نشان دادند که در گونه سفرهماهی دم‌پری سلولهای ترشح کننده زهر وجود دارد ولی در دو گونه سفرهماهی قهوهای و پروانهای این سلولها مشاهده نشدند. ساختار بافت پوششی خارها با بافت پوششی سایر قسمتهای بدن ماهیها مشابه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological study of epithelial tissue of tail spine in Cow-tail stingray (Pastinachus sephen) brown eagle ray (Aetobatus flagellum) and butterfly ray (Gymnura poecilura) in the Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • H. Dehghani
  • M.M. Sajjadi
  • P. Parto
  • H. Rajaeian
  • J. Jalaei
چکیده [English]

Ray fishes have spines on their whip-like tails. In this study, histological survey was
undertaken to explore venom secretory cells in spines of the 3 species of ray fish in the
Persian Gulf and Oman Sea. Separated spines were preserved in formalin to transfer them to
the laboratory, and spines were dip in EDTA 4%, for decalcification and in the end part,
histological study were done. Results showed that venom secretory cells occurred in cow-tail
stingray (P. sephen) but no venom secretory cell was found in brown eagle ray (A. flagellum)
and butterfly ray (G. poecilura) species. This suggest that layers covering spine is similar to
common covering structure of fishe body.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cartilag fish
  • Venom secretory cells
  • Persian Gulf and Oman Sea