بررسی تاثیراستفاده مجدد از آب خروجی بر شاخص‌های رشد و بازماندگی ماهی قزل‌آلای رنگین کمان پرورشی (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان

چکیده

  این تحقیق با هدف دستیابی به حداکثر توان بهره‌گیری مجدد از توانایی‌های بالقوه آب برپایه حداقل تاثیرگذاری در شاخص‌های رشد درماهیان قزل آلای رنگین کمان به اجرا در آمد. بدین منظور 4گروه از ماهیان شامل گروههای: شاهد (پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان با استفاده از 100 درصد آب تازه)، آزمون 1 (پرورش ماهی با استفاده از 30 درصد آب برگشتی (با تصفیه فیزیکی) و70 درصد آب تازه) ، آزمون 2 ( پرورش ماهی با استفاده از 70 درصد آب برگشتی (با تصفیه فیزیکی) و 30 درصد آب تازه)، آزمون 3 (پرورش با استفاده از 100 درصد آب برگشتی) انجام شد. ماهی‌دار کردن گروهها با در نظر گرفتن 62 عدد ماهی درهر مترمربع با وزن متوسط ( 5/1 ± 1 5 ) گرم صورت گرفت.شاخص‌های رشد: ضریب رشد ویژه SGR) )، ضریب چاقی (CF) ، ضریب تبدیل غذای واقعی (FCR) ، میزان بازماندگی (SR) بین گروههای آزمون درهرماه محاسبه و تعیین شد، مقایسه میانگین افزایش رشد ماهانه گروههای مختلف مبین کاهش معنی‌دار رشد ماهیان گروههای آزمون نسبت به گروه شاهد است. همچنین بین گروههای آزمون 1و2 با گروه آزمون 3 نیز اختلاف معنی دار مشاهده شد. فاکتور ضریب رشد ویژه بین گروههای آزمون 1 و2 اختلاف معنی‌دار نداشت. میانگین SR FCR , در تمام گروهها دارای اختلاف معنی‌دار با یکدیگر بودند. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان بیان کرد که با افزایش درصد جایگزینی آب در جریان استخرهای پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان با آب برگشتی سبب افزایش معنی دار در ضریب تبدیل غذایی، کاهش معنی دار درمیزان بازماندگی و ضریب چاقی ،افزایش معنی دار درمیزان تلفات ماهیان ونهایتا کاهش میزان تولید نهایی می شود.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of reused water on growth index and survival rate of the Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • A. Nekuie Fard
  • H. Hossainzadeh Sahhafi
  • A.A. Motalebi
  • A.H. Rastiannassab
  • Azadikhah D.
  • B. Mostafazadeh
چکیده [English]

This research was carried out to determine water reuse effects on growth indices of rainbow trout.
For this reason 4 groups including: Control (with use of 100% fresh water), Test 1(rearing with use of
30% recycled water (with physical filtration and 10% fresh water), Test 2 (using of 10% recycled
water (with physical filtration and 30% fresh water), Test 3(using of 100% recycled water) was done.
Fish stock of each groups were done with 62 fish in each square meter and average (±SD) weight
(15±1.5). The Growth index, SGR, CF, FCR, SR between different groups in each month was
calculated and determined. In this research comparing the average of monthly growth increasment
between different groups indicated that significant decrease of growth in test groups with control
group as well as groups 1 and 2 with 3 groups. There were no significant differences in this factor
between groups 1 and 2. FCR, SR and MR showed a significant difference between different groups.
These results showed with increasing the replacement of water in rainbow trout culture ponds with
recycled water cased significant decrease in SR and CF and significant increase in MR and finally
decrease in production and density per unit area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oncorhynchus mykiss
  • reused water
  • Growth index