بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات تالاب چغاخور

نویسندگان

چکیده

خاک ازجمله با ارزش‌ترین منابع طبیعی و زیربنای توسعه جوامع متمدن انسانی است. رسوبات بستر اکوسیستم‌های آبی نیز با توجه به نقشی که در دریافت مواد آلی، تبادلات موادی و جایگاه استقرار بسیاری از ارگانیزمهای کفزی ایفا می‌کند از اهمیت فوق العاده‌ای در حیات اکوسیستم‌های آبی برخورداراست. بر همین اساس در راستای مطالعات اکولوژیک تالاب چغاخور، در استان چهارمحال و بختیاری، برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی رسوبات این تالاب در ارتباط با کفزیان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری از اردیبهشت تا اسفند ماه سال 1389 در 10 ایستگاه و با 3 تکرار در هر ایستگاه انجام شدکه ترکیب رسوبات تالاب در ایستگاه‌های مختلف تفاوت چندانی نداشت و اجزاء تشکیل دهنده رسوبات، اختلاف معنی‌داری را بین ایستگاه‌ها (از نظر مکانی) نشان ندادند. اما تغییرات زمانی اختلاف معنی داری را بین اجزاء تشکیل دهنده رسوبات نشان دادند. بطوری که از فصل بهار به سمت زمستان میزان مواد آلی تالاب افزایش یافته و تفاوت معنی‌داری بین فصول مختلف مشاهده شد. درصد رطوبت رسوبات نیز در فصول مختلف تفاوت معنی داری را نشان داد. اما تفاوتی در بافت رسوبات مشاهده نشد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی مثبتی را در سطح 01/0 بین درصد مواد آلی و درصد رطوبت رسوبات نشان داد که بیانگر ظرفیت بالای نگهداری آب در خاکهای آلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial and temporal changes in physicochemical properties of sediments in Choghakhor wetland

نویسندگان [English]

  • E. Ebrahimi
  • P. Fathi Cheghasiyahi
  • A. Esmaeili Ofogh
  • E. Motaghi
چکیده [English]

Soil is one of the most important natural resources and foundation of formation and
development of human civilized societies. Sediments are also important at receiving organic
matter, material budgets and distribution of benthic organisms. As part of the ecological study
of Choghakhor Wetland where located in Chaharmahal-o-Bakhtyari Province, some physical
and chemical characteristics of sediments in this wetland were studied in relation with benthos
environment. Sampling was performed in 10 stations with 3 replicates in each station since
April 2010 to March 2011. The results showed that wetland sediments texture at different
stations was not differeny and sediments component showed no significant differences
between the stations. But the components showed significant differences between the stages.
There was no from spring to winter (timing change’s) amounts of organic matter increased
and showed the significant differences between seasons. Also sediment’s moisture percent
and organic matter in different seasons showed significant differences. There was no
significant differences in the sediment texture between the season’s .The Pearson correlation
coefficient showed positive correlation in the 0.01 level between percentage of organic matter
and sediment moisture that indicating a high capacity for water storage in organic soils

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benthos
  • Sediment
  • Ecosystem