پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک ماری (Scartelaos tenuis)

نویسندگان

چکیده

گل خورک ماری (Scartelaos tenuis) از ماهیان شاخص در مناطق گلی جزر و مدی می باشد. نمونه برداری از 2047 ماهی با استفاده از دست صورت گرفت، ویژگی های تولید مثلی و جمعیتی این ماهی بصورت ماهانه از مهر1387 تا شهریور1388 مورد مطالعه قرارگرفت. میانگین (±انحراف معیار) طول این ماهی 6/2±5/11، حداقل و حداکثر طول کل به ترتیب 1/1 و 5/19 سانتیمتر ثبت شدند. پارامترهای رشد ∞L وK برای این گونه به ترتیب43/19 سانتی متر و64/0(در سال) تخمین زده شدند. to این ماهی برابر با 28/0- و بیشینه سن آن 5/ 4 سال محاسبه شد. معادله رشد وان برتالانفی آن ((28/0-)- t)64/0-)exp-1)43/19= L(t) . در مجموع پنج گروه همزاد طولی با میانگین 89/7، 42/11، 86/13، 60/15و 81/16 سانتیمتر طی یکسال تشخیص داده شد، به علاوه بیشینه بازگشت شیلاتی این ماهی درخرداد ماه و به میزان 8/18 درصد بود. مرگ و میر طبیعی (M) گل خورک ماری 51/1 (در سال) تعیین گردید. اوج رسیدگی جنسی برای گل خورک ماری در اردیبهشت ماه بدست آمد. نسبت جنسی ماده : نر به صورت 47/1:0 محاسبه شد و آزمون مربع کای اختلاف معنی داری را نشان دادند. مقدار LM50 بر اساس طول کل، 3/13 سانتی متر بدست آمد. میانگین (±انحراف معیار) هم آوری مطلق، 1939±6742 و هم‌آوری نسبی210±707 عدد تخم برآورد گردید. رابطه طول کل- وزن کل برای گل خورک ماری به صورت 1655/2L0273/0W= به دست آمد، آزمون t بیانگر رشد ایزومتریک این ماهی می باشد. نتایج بیانگر آنست که جمعیت این ماهی در شرایط مطلوبی قرار دارد، اما تهدیدات متوجه این گونه مورد ارزیابی قرار نگرفته است.بدست آمد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population dynamics and reproduction biology of Slender mudskipper (Scartelaos tenuis) from Hormuzgan province creeks, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • A. Salarpouri
  • S. Behzadi
  • M. Mortazawi
  • M. Darvishi
  • M. Taherizadeh
  • A. Keshishian
چکیده [English]

Slender Mudskipper (Scartelaos tenuis) is one of the dominant fishes in inter-tidal mud
flats area. Reproduction and population parameters of 2047 Slender mudskipper were studied
monthly from october 2008 to september 2009. The asymptotic length (L∞) and growth
coefficient (K) were estimated as 19.43(cm) and 0.64(yr-1), respectively. The minimum and
maximum T.L. was 1.1 and 19.5cm, respectively. The value of to was -8.28, and Tmax was
4.6 year. The growth equation of Von Bertalanffy was obtained at L(t) = 19.43(1- exp (-0.64(t-
(-0.28))) for this species. The rates of natural mortality (M) on Pauly's empirical equation, was
estimated 1.51 (yr-1). Five cohorts were distinguished annualy on Bhattacharya's method with
mean length of 7.89, 11.42, 13.86, 15.6 and 16.81cm. Maximum recruitment was in
Seprember at 18.8 percent. Reproductive studies showed that peak of maturity season
occurred in April. The female to male ratio was calculated as 1:1.47 and chi-square analysis
showed that it was statistically significant deviated from 1:1. LM50 is attained at a total length
of 13.3cm. The mean of absolute and relative fecundity were 6742 (±1939) and 707 (±210),
respectively. The length-weight relationship was as W= 0.02735 L 2.1655, that was isometric
growth. Result showed that slender mudskipper population was in congenial condition,
nevertheless less not evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gobidae
  • Biology charactertic
  • Mangrove forets