تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (1901 Rutilus frisii kutum Kamensky,)

نویسندگان

چکیده

در یک آزمایش تغذیه ای، تاثیر جیره غذایی  با سه سطح پروتئین (40 ،35 ،30 درصد) و سه سطح چربی (14 ،12 ،10 درصد) به منظور تعیین سطح مناسب پروتئین و چربی در تغذیه ماهی سفید دریای خزر بررسی شد. 675 عدد ماهی با میانگین (± انحرافمعیار ) وزن  01/0 ± 15/1 گرم به طور تصادفی در 27 آکواریوم 45 لیتری (20×15×15سانتیمتر) توزیع و چهار بار در روز به مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که تقابل بین پروتئین و چربی تفاوت معنی‌داری در هیچ یک از پارامترهای رشد ایجاد نکرد. با افزایش پروتئین تا 35 درصد، وزن افزایش یافت و سپس بطور معنی‌داری کاهش پیدا کرد. افزایش وزن (WG)، نرخ رشد ویژه (SGR) و افزایش وزن روزانه (ADG) ماهیان تغذیه شده با 35 و 40 درصد پروتئین با افزایش چربی جیره افزایش پیدا کرد، اما بازده پروتئین با افزایش پروتئین کاهش یافت و ماهیان تغذیه شده با 40 درصد پروتئین و 10 درصد چربی کمترین ابقاء پروتئین (PPV) را داشتند. بازده چربی (LER) ماهیان تغذیه شده با سطوح 30 و 35 درصد پروتئین با افزایش چربی بطور معنی‌داری کاهش پیدا کرد. ماهیان تغذیه شده با 35 درصد پروتئین و 10 درصد چربی بالاترین میزان ابقاء چربی (LPV) را نسبت به سایر تیمارها داشتند. نتایج مربوط به آنالیز ترکیبات بدن مشخص ساخت پروتئین جیره تفاوت معنی‌داری در بین تیمارها ایجاد نکرد ولی با افزایش چربی جیره، چربی بدن افزایش پیدا کرد  و بیشترین مقدار چربی در بچه ماهیان تغذیه شده با سطح 35 درصد پروتئین و 14 درصد چربی مشاهده شد. بقا در تمام تیمارها 100 بود. با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد ماهی سفید می‌تواند از سطوح بالای 14 درصد چربی در جیره بدون تأثیر منفی بر رشد استفاده نموده و جیره با 35 درصد پروتئین و 14 درصد چربی برای رشد بچه ماهی سفید در محدوده وزنی مطالعه شده مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different dietary protein and lipid levels on growth performance in Caspian Kutum (Rutilus frisii kutum, Kamensky, 1901)

نویسندگان [English]

  • Z. Mahmoodi
  • H. Alaf Noveirian
  • B. Falahatkar
  • M.R. Khoshkholgh
چکیده [English]

A feeding trial with three protein levels (30, 35 and 40%) and three lipid levels (10, 12 and
14%) was conducted to evaluate the optimum protein and lipid ratio of Caspian Kutum
(Rutilus frisii kutum). Six hundred and seventy five fish (1.15±0.01g mean ±SD) were
randomly distributed in 27 aquaria (45L) and were fed four times daily for 8 weeks. Results
showed that interaction between protein and lipid did not significantly affect the growth
parameters. Weight increased with increasing dietary protein level up to 35%, and then
decreased significantly. Specific growth rate (SGR) and average daily growth (ADG) of fish
fed the diets containing 35 and 40% protein increased with increasing lipid level, but protein
efficiency ratio (PER) of fish decreased with increasing dietary protein level. Fish fed the diet
containing 40% protein and 10% lipid showed the lower protein productive value (PPV).
Lipid efficiency ratio (LER) of fish fed the diets containing 30 and 35% protein decreased
significantly with increasing lipid level (p< 0.05). Lipid production value (LPV) of fish fed
the 35% protein and 10% lipid was higher than those of other treatments. Results regarding to
the analysis of body compositions showed that dietary protein levels made no significant
differences among treatments, but the increase of lipid level in diets led to fish body lipid
increase and the highest amount of lipid were observed in fingerlings fed 35% protein and
14% lipid. Survival was 100% in all treatment. In conclusion, it appears that Caspian Kutum
juveniles could adapt to 14% dietary lipid without negative effects on growth and the diet
containing 35% protein with 14% lipid would be suitable for optimum growth of Caspian

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Culture
  • Growth
  • Feeding
  • Cyprinidea