برآورد میزان خطر برخی از فلزات ناشی از مصرف ماهی حلوا سفید و شوریده در استان هرمزگان

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر میزان تجمع فلزات سنگین منگنز، کادمیوم، روی، آهن و مس در گونه های تجاری ماهی حلوا سفید و شوریده صیده شده از سواحل بندرعباس در سال 1388 اندازه گیری شد و میزان خطر ناشی از مصرف روزانه این ماهی ها در جامعه شهری استان هرمزگان تخمین زده شد. میانگین میزان تجمع (g/gµ وزن خشک) فلز منگنز، کادمیوم، روی، آهن و مس در ماهی حلوا سفید به ترتیب برابر با 248/1، 217/0، 444/14، 397/2 و 300/3 بود، در حالی که میزان تجمع آن ها در ماهی شوریده به ترتیب برابر با 009/1، 403/0، 564/12، 467/4 و 366/2 بدست آمد. جامعه شهری استان از نظر مصرف ماهی به چهار کم مصرف، با مصرف متوسط، با مصرف بالا و با مصرف خیلی بالا تقسیم گردید و برآورد میزان خطر (THQ) در هر گروه از مصرف کننده ها به صورت جداگانه محاسبه شد. THQ در تمام گروه ها برای همه فلزات در هر دو ماهی به میزان قابل توجهی پایین تر از 1 بود. نتایج نشان داد که جوامع شهری استان با میزان مصرف های محاسبه شده در معرض هیچ گونه خطری ناشی از تجمع فلزات سنگین مورد بررسی در این مطالعه نمی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk estimation of heavy metals from consumption of silver pomfret and tiger tooth croaker in Hormozagan Province

نویسندگان [English]

  • M.S. Mortazavi
  • S. Sharifian
  • N. Aghajari
چکیده [English]

In the present study, accumulation of manganese, cadmium, zinc, iron and copper in the
commercially fish species (silver pomfret and tiger tooth croaker) caught from Bandarabbas
coasts at 2010 was measured and the risk of daily intake of them in Hormozagan urban
population was estimated. The average concentrations (μ/g dry weight) of manganese,
cadmium, zinc, iron, and copper in the muscle tissue of silver pomfret were 1.248, 0.217,
14.444, 2.397 and 3.300, respectively, while the concentration of them in tiger tooth croaker
were 1.009, 0.403, 12.564, 4.467 and 2.366, respectively. According to fish consumption rate,
urban populations of the province were divided into four groups low, medium, high and very
high. The target hazard quotient (THQ) in each group calculated separately. The THQ of all
groups were much lower than 1 in the two fish. The results showed that urban populations of
the province have not any risk due to accumulation of the studied heavy metals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • heavy metals
  • Fish
  • Target hazard quotient (THQ)
  • Hormozgan province