بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874)

نویسندگان

چکیده

درک مراحل جنینی ماهی بنی، ابزار مفیدی برای یافتن زمان و شرایط محیطی مناسب تخم‌ریزی، احتیاجات رشد و استفاده از تکنیکهایی جهت افزایش نرخ رشد و بازماندگی خواهد بود. در این بررسی، مراحل توسعه و تکوین جنینی در ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) در دمای 22 درجه سانتی‌گراد مورد مطالعه قرار گرفت. مولدین پرورشی در شرایط اسارت تخم‌ریزی کردند. تخم‌ها کروی، نارنجی و بسیار چسبنده و فاقد گلبول چریی بودند. ظهور شکافت سلولی در این گونه سریع بوده و اولین تقسیم در 20- 15 دقیقه پس از لقاح مشاهده شد. بلاستولاسیون ´7:40 و گاسترولاسیون ´13:10 ساعت پس از لقاح با میانگین (±SD) قطر کیسه زرده 061/0± 18/1 میلی‌متر ثبت گردید. اندام‌زایی 21 ساعت پس از لقاح، زمانی که بلاستوپور بسته شده و نوتوکورد تشکیل شد، آغاز شد. مراحل جنینی با ظهور مغز، تشکیل بندهای بدن و ملانوفورها در روی کیسه زرده دنبال گردید. قلب شروع به زنش نموده و چرخش خون 65 ساعت پس از لقاح به خوبی قابل مشاهده بود. سر، دم و باله سینه‌ای به طور متناوب حرکت می کردند. جنین ماهی بنی در ´10: 79 و ´10: 84 ساعت پس از لقاح به ترتیب به مراحل پیش تفریخ (Pre hatching) و تفریخ نهایی رسیده و با طول جنین 121/0± 29/5 میلی‌متر از پوسته خارج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The embryonic development and formation of Bunnei (Barbus sharpeyi Gunther, 1874)

نویسندگان [English]

  • S. Ahmadi
  • M. Khodadadi
  • L. Roomiani,
  • R. Hakimi Mofrad
چکیده [English]

Understanding the embryogenesis of Bunni is a useful tool for finding the time and suitable
environmental conditions for spawning, growth requirements and use of techniques to
increase the growth rate and survival. The stages of embryonic development for Bunnei
(Barbus sharpeyi) was investigated in 22°C. The reared brood stocks were spawned in
captivity condition. The oocytes were spherical, brown and very adhesive. The cleavage was
fast and the first division was recorded within 15-20 minutes after fertilization. The
blastulation and gastrulation were investigated in 7:40 and 13:10 hours after fertilization with
the yolk sac diameter of 1.18±0.061mm (Mean±SD), respectively. The organogenesis was
started 21 hours after the fertilization, when the blastopore was closed and notochord was
formed. The embryonic stages were continued by appearance the brain, the somites and the
melanophores on the yolk sac. The heart was beaten and shown the blood circulation 65 hours
after the fertilization. The head, tail and pectoral fins were moved frequently. The embryo
reached to pre hatching and final hatching 79:10 and 84:10 hours after fertilization,
respectively, and the embryo existed from corion with the length of about 5.29±0/121mm
(Mean±SD).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bunnei
  • EMBRYONIC DEVELOPMENT
  • Egg
  • Incubation
  • Mesopotamichthys sharpeyi