مقایسه چهار کیت استخراج RNA تجاری به منظور تشخیص ویروس ویرمی بهاره کپور معمولی (Spring Viraemia of Carp Virus)SVCV

نویسندگان

چکیده

ویرمی بهاره کپور (SVC)، توسط ویروسی باRNA تک رشته ای منفی از خانواده رابدوویریده ایجاد می شود. ویروس SVCV عامل اصلی بیماری مسری ویرمی بهاره کپور در سرتاسر جهان بخصوص در ماهی کپور معمولی پراکنده است و در دیگر خانواده های ماهیان شامل اردک ماهیان ، کپور ماهیان دندانه دار ، خورشید ماهیان ، گربه ماهیان و آزاد ماهیان نیز سبب بیماری می گردد.
در این مطالعه به منظور دستیابی به روشی مناسب برای استخراج RNA ویروسSVCV ، کارایی چهار کیت مختلف برای استخراج RNA از سویه 70/56 SVCV تکثیر یافته در کشت سلولی، مورد مقایسه قرار گرفتند. دو کیت بر اساس استفاده از روش ماده گوانیدین تیوسانات و فنل – کلروفرم (RNA Extraction IQ2000 ساخت تایوان و RNX-PLUS ساخت سیناژن، ایران) و دو کیت بر اساس روش ستونی ( تجاری Cinnapure (ساخت سیناژن، ایران) وHigh Pure RNA Isolation Kit (Roche، آلمان) جهت جداسازی RNA مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان غلظت RNA استخراج شده با کیت های Roche و Cinapure ( به ترتیب 76/31 و 21/16 میکروگرم بر میکرولیتر ) بیشتر از دو روش فنل – کلروفرم بوده است . همچنین بجز کیت IQ2000 kit دیگر کیت ها در RT-PCR باند bp480 بر روی ژل الکتروفورز را نشان دادند . همچنینRNA استخراج شده در روش کیت تجاریIQ2000 kit دارای غلظت کمتری بود . در نهایت در این تحقیق استخراجRNA با روش ستونی به مراتب از نظر خلوص و غلظت بهتر از روش های فنل – کلروفرم مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of four RNA isolating methods for identification of spring viraemia of carp virus (SVCV)

نویسندگان [English]

  • S.R.S. Mortezaei
  • M. Alishahi
  • M. R. Seifi
  • M. Qhasemi
چکیده [English]

Spring viraemia of carp virus (SVCV) , a negative sense single stranded RNA virus of the
family Rhabdoviridae, is the causative agent of a highly contagious SVC disease that
primarily affects the common carp ( Cyprinus carpio), an economically important fresh water
fish species with world-wide distribution.SVCV has also been reported to cause disease in
other fishes such as Poeciliidae, Esocida , Centrarchidae , Siluridae and salmonidae . There
are several diagnostic tests for the detection of SVC virus,however, the tests have not been
validated. The reverse transcriptase – polymerase chain reaction (RT-PCR) techniques have
been developed and validated representing a powerful tool for detection of RNA. One of the
most important aspects isolating RNA is to prevent degradation of the RNA during the
isolation procedure. In this study, we explored the efficiency of protocols for RNA isolation
from the SVCV strain 56/70.For RNA isolation, we compared four protocols, two guanidine
isotiocyanate phenol – chloroform based protocols ( RNX – Plus Iran , Iq2000 kit Taiwan )
and two column based protocols ( Cinnapure RNA Iran , high pure viral RNA kit , Roche
Germany ) that were commercially available. The results showed that the column based
protocols, Roche method and Cinapure performed better than other methods with the yields
of 31.76 ng/μl, 16/21 ng/μl, respectively. Each protocol yielded good quality of total RNA
bands (480 bp) being observed in agarose gel electrophoreses but was not observed in IQ2000
kit. Amount of total RNA isolated was lower for IQ2000 kit Protocol. Further, the RNA
being extracted from SVC by column based protocol method were resulted in successful
amplified using RT-PCR method

کلیدواژه‌ها [English]

  • SVCV
  • RNA
  • extraction
  • RT-PCR