اثرات علامتگذاری بر رشد و مرگ و میر نوزادان میگوی ببری سبز (De Haan, 1844 Penaeus semisulcatus)

نویسندگان

چکیده

علامتگذاری میگوهای جوان میگوی ببری سبزPenaeus semisulcatus درمنطقه بندرگاه و دلوار(بوشهر) از بهمن ماه 1390 تا خرداد ماه 1391 اجرا، ووضعیت رشد و مرگ نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفت.درایستگاه تحقیقاتی بندرگاه در3 تانک 300 لیتری حاوی میگوی ببری سبز علامتگذاری شده با رنگ قرمزالاستومر و 3 تانک میگوی بدون علامت به عنوان شاهد که هر تانک حاوی 30 نمونه بود،در مدت 98 روز انجام و اطلاعات رشد وزنی نمونه ها ثبت گردید. میزان مرگ و میر در هر دو گروه درپایان دوره نمونه-های علامتگذاری شده 52 درصد و در میگوهای بدون علامت 5/44 درصد بود. همچنین در شرکت آبزیستان، تعداد 3 تانک شاهد (بدون علامت) و 3 تانک علامتگذاری شده 300 لیتری هر کدام حاوی 30 نمونه ، پارامترهای رشد و مرگ و میر در مدت 110 روز موردبررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میر در نمونه های شاهد و علامتگذاری شده این ایستگاه به ترتیب 63 درصد و 59 درصد بود. نتایج بدست آمده از آنالیز واریانس یک طر فه در هر دو ایستگاه، اختلاف معنی داری (05/.α = )را بین وزن نمونه های شاهد و علامتگذاری شده نشان نداد. اختلاف مرگ و میر در دو ایستگاه بندرگاه و دلوار بین نمونه های شاهد و علامتگذاری شده تا حدودی متفاوت بود و به نظر می‌رسد بیشتر در اثر شرایط زیست محیطی و مدیریت نگهداری میگوها می‌باشد، علاوه بر این علامتگذاری با روش تزریق مایع رنگی به درون بافت بدن میگوی ببری سبز تاثیری بر رشد و مرگ و میر نمونه‌ها نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of the injection tag on growth and mortality of green tiger prawn juveniles (Penaeus semisulcatus DeHaan, 1844)

نویسندگان [English]

  • N. Niamaimandi
  • G. A. Zarshenas
  • M.K. Pazir
  • F. Mirzaei
  • E. Ashori
چکیده [English]

Growth rate and mortalities of tagged and untagged shrimps among six tanks, each 300 l consists of
30 untagged shrimps and 30 tagged shrimps were studied in two stations Bandargah and Delvar
during 4 months from February to June 2012. Weights of 10 specimens were randomly measured.
The mortality of two groups was evaluated by counting of remained shrimps of which the average
of survival rate was 52.0% for tagged and 44.5% for untagged shrimps in Bandargah. The mortality
rates among the Control and tagged group were 63 and 59%. The mortality for the examined groups
was significantly different between two stations suggesting that management and environmental
conditions were the most influencing factors on the mortality rates. The results of ANOVA showed
no significant difference in the weight growth of tagged and control groups. The results of the
present study showed that the injected elastomer tags did not effect on growth and mortality rates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagging
  • GREEN TIGER PRAWN
  • Growth
  • mortality