بررسی خواص سیتوتوکسیک ترکیبات طبیعی قابل انحلال در متانول و دی اتیل اتر اسفنج Dysidea pallescensاز جزیره هنگام، خلیج فارس

نویسندگان

چکیده

اسفنج ها ساده ترین و قدیمی ترین جانداران پرسلولی می باشند. این موجودات  فاقد هر گونه ساختار دفاعی مکانیکی هستند بنابراین برای حفظ بقا، در طی سالیان متمادی توانایی تولید متابولیت های ثانویه ی خود را به عنوان عامل دفاعی شیمیایی تکامل بخشیده اند. یکی از مهمترین کاربردهای متابولیت های ثانویه ی اسفنج ها، استفاده از ترکیبات شیمیایی با خواص بیولوژیک به عنوان دارو می باشد. در این تحقیق نمونه ای از اسفنج  با نام علمی Dysidea pallescens از عمق 15 تا 20 متری جزیره هنگام توسط عملیات غواصی جمع آوری شد. سپس به منظور بررسی اثرات سیتوتوکسیک عصاره های دی اتیل اتری و متانولی آن با استفاده از آزمون XTT روی سلول های سرطانی اپیدرمویید دهان انسان (KB/ C152) و لنفوسیتی (HUT-78/ C185) انجام گردید. نتایج نشان داد که عصارۀ دی اتیل اتری و متانولی در غلظت 200 میکروگرم بر میلی لیتر و ترکیب تجاری سیتوتوکسیک سیکلوسپورین در غلظت 275 میکروگرم بر میلی لیتر از رشد بیش از 50 درصد سلول های لنفوسیتی جلوگیری می کند. عصارۀ دی اتیل اتری دارای در غلظت 325میکروگرم بر میلی لیتر، متانولی 375 میکروگرم بر میلی لیتر و ترکیب تجاری سیتوتوکسیک سیکلوسپورین برابر135 میکروگرم بر میلی لیتر از رشد 50 درصد سلول های اپیدرمویید دهان انسان جلوگیری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cytotoxic Activity of Natural Copmponents Soluble in Methanol and Diethyl ether of Dysidea pallescens from Hengam Island, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • M. Nazemi
  • Y. Moradi
  • H. Hosseinzadeh
  • F. Lakzaei
چکیده [English]

Sponges are the most primitive of the multicellular, These organisms don’t have any mechanical defense system, so their early appearance in evolution has given them a lot of time for the development of advanced secondary metabolites as chemical defense system. Sponges have the potential to provide drugs from chemical components against diseases. In this investigation the sponge samples, which it is Dysidea pallescens, were collected at depth of 15- 20 meter, from locations on the coastline of Island Hengam in Persian Gulf of Iran. For identifying natural components, methanol and diethyletter were used as extraction solvents, after removal of the solvents, the in vitro cytotoxic activity was identified. In vitro cytotoxity screening, by XTT assay, against KB/ C152 and HUT-78/ C185 cell line, was conducted in this study in 1 - 500 µg/ml . IC50 for diethyletter and methanol extract was 200 µg/ml in HUT-78 , IC50 for diethyletter extract was 325µg/ml and methanol extract 325µg/ml.....